Новини

Общините ще могат да въвеждат допълнителен данък

С промени в Закона за корпоративно подоходно облагане се предвижда възможност всяка община да определи данък върху доходите на физическите лица, които са с постоянен адрес на територията на общината. Те са изготвени от Министерството на финансите. Данъчната ставка ще се определя ежегодно с решение на общинския съвет. Ставката е предвидено да се определя в диапазон от 0 до 2 на сто, което предоставя възможност на общината да наложи данък или не за съответната година. Налогът ще постъпва в приход на общинските бюджети. С цел опростяване на режима за физическите лица и за да не се създават допълнителни задължения за лицата за деклариране на данъка, се предвижда неговото администриране от Националната агенция за приходите. С предложението се цели изпълнение на заложените в Стратегията за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение приоритети и мерки, свързани с увеличаване на приходната база на общините чрез предоставяне на нови приходоизточници, се посочва в мотивите към промените в закона. Разширяването на приходната база на общините ще създаде възможност за повишаване на ефективността, по-пълно съобразяване с местните потребности и предоставяне на повече и по-качествени услуги на населението. С предоставянето на новия приходоизточник следва да се повиши отговорността на местните власти за по-ефективно и ефикасно изразходване на средствата при спазване на засилена финансова дисциплина, ясно дефинирани приоритети и недопускане на просрочени задължения и вземания.