Новини

Обновяват здравната инфраструктура в София

Столичната община обяви обществена поръчка за обновяване на част от здравната инфраструктура в София. Общата индикативна стойност е малко над 308 333 лв. без ДДС. Те са за ремонт на неврологично интензивно отделение в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД” - 291 666,67лв. без ДДС, и на сградата на „Диагностично-консултативен център XIII - София ЕООД”– 16 666,67лв. без ДДС. Критерият ще е „икономически най-изгодна оферта”. Предлаганата цена носи 60 т., а срокът за изпълнение на поръчката – 40 т. Офертите се подават до 17. 30 ч на 12 октомври т.г.