Новини

Прекратяват се два проекта по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Два от проектите, по които бенефициент е Министерството на туризма (МТ) по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 и са наследени от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), се прекратяват заради натрупано закъснение в изпълнение на дейностите, риск от загуба на европейскофинансиране и допълнително натоварване на бюджета на МТ. Решението е взето след среща с Управляващия орган на програмата. Това стана ясно след прессъобщение от МТ. Проектите са „Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии” и „Участия на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции”. Двата проекта имат натрупано голямо закъснение, като нито една от дейностите, необходими за изпълнениетоим не са били стартирани от МИЕ. При обособяването на Министерството на туризма обществените поръчки по тези проекти са били забавени между 10 и 30 месеца. От началото на 2015 г. в спешен порядък екипът на МТ е изготвил тръжни документи и са стартирани обществени поръчки за избор на изпълнител по тях. Въпреки всички действия на новата администрация на Министерството на туризма, пред проектите излизат нови трудности – те са разписвани в периода 2009 – 2011 г., след 2012 г. не е работено по тях и към днешна дата почти всички дейности по проектите се нуждаят от актуализация. Освен това съгласно заварените технически параметри всяка една от дейностите може да бъде извършена едва след като приключи предходната. Същевременно,провеждането на по-голямата част от предстоящите обществени поръчки, особено при възможност за евентуално обжалване,няма да позволи изпълнението им преди крайния срок - 8 декември 2015 г. Всичко това би довело не само до още разходи за държавния бюджет, но и съществува риск от налагане на допълнителни финансови корекции от Европейската комисия. Общата стойност на двата проекта е около 3,7 млн. лв. и след взето решение от двете министерства, проектите ще бъдат прекратени. Средствата няма да бъдат загубени, тъй като това ще даде възможност на УО на ОПРР да пренасочи наличния финансов ресурс към други проекти по програмата. Освобождаването на средствата е резултат и от недостатъчно доброто планиране, предхождащо изпълнението на програмния период 2007 – 2013 г. По тази причина вече е стартирана и работата по програмния период 2014 – 2020 г., като Министерството на туризма подготвя редицанови проекти, в това число и за анализи и реклама по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.