Новини

РИОСВ-Русе спира една от инсталациите на „Монтюпе” ЕООД

Със заповед  на директора на РИОСВ – Русе от 23 септември  се ограничава дейността на Завод за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части на „Монтюпе” ЕООД, Русе, район Източна промишлена зона. Ограничаването на дейността ще се осъществи чрез принудително извеждане от експлоатация на инсталацията за каруселно леене на алумини –  Карусел № 1 и пломбиране на устройството до привеждане на дейността в съответствие с изискванията на  Комплексното разрешително на дружеството. Пломбирането ще се извърши на 25 септември 2015 г. от експерти  на РИОСВ – Русе в присъствието на представители на „Монтюпе” ЕООД. Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от връчването й пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Русе, съгласно Администативнопроцесуалния кодекс, което няма да спре изпълнението й.