Законът

Елена Маркова: С промените в ТР първоначалната регистрация на дружествата ще се извършва в рамките на 24 часа

Забелязва се нарастване на сделките с недвижими имоти и исканията за издаване на удостоверения за тежести

Ренета Николова Г-жо Маркова, стана ясно, че Министерството на правосъдието подготвя промени в Търговския закон, които да спрат т.нар. кражба на фирми. Какви са новите моменти, които се предвиждат? Инициативата е на Министерството на правосъдието. Беше организирана среща, на която присъстваха освен Агенцията по вписванията, и съдиите по вписванията, ръководството на Нотариалната камарата, представители на Висшия адвокатски съвет, представители на ВКС, на Агенцията по геодезия и картография и представители на МВР. Работната група все още не е излязла с окончателно предложение. На първата среща бяха обсъдени най-честите нарушения и случаи на злоупотреби и измами с имоти и дружествени дялове на акции. В резултат на дискусията се откроиха няколко основни проблема. Единият от тях е, че типовете измами и закононарушения са свързани с промяната на управителя на дружеството. Друга част са свързани с промяната на дяловото разпределение. В този смисъл всички се обединяваме около евентуални промени, които би трябвало под ръководството на зам.-министър Мичева, която пое тази работна група, да се състоят в Търговския закон, Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба №32 за служебните регистри на нотариусите и нотариалните кантори. Всички институции ще представят своето становище на следващата ни среща и ще имаме готовност да приготвим в най-кратък срок проект за изменения в посочените документи. В каква насока ще бъдат промените? Ще се постараем да не увеличаваме прекомерно административната тежест, нито таксите за гражданите. Тоест Търговският регистър (ТР) да продължи да работи в тридневните срокове, както досега. Въпросът е във вида документи, които ще се приемат на гишетата или по електронен път. Това, което излезе като информация, е, че всъщност тези документи, които касаят промяна на управителите, ще трябва да бъдат заверявани от нотариус. Това е желанието на представителите на Камарата на нотариусите. Все още има спорове между тях и представителите на адвокатската гилдия, защото това би увеличило административната тежест за гражданите и търговците, което не е особено добре на този етап. Ще се постараем това да не се случи и да бъде гарантиран техният интерес. Все пак обаче може би нотариалните заверки ще бъдат приети като вариант, защото това би осигурило присъствието на всички заинтересовани лица, например при промяната на управителя на дружеството. След заемането на поста какви бяха първите стъпки, които предприехте? Един месец бях зам. изпълнителен директор на Агенцията. Много конкретни и спешни първи стъпки не се е налагало да предприемам. Това беше текуща работа. Трябваше да се промени устройственият правилник заради съкращенията, които изиска МФ, и във връзка със затягане на бюджетната дисциплина. Освен това беше приключил одит на Главния инспекторат на МС, на който трябваше да се отговори. Ние все още имаме срокове и отговаряме на изискванията и препоръките му. От 30 март съм изпълнителен директор на Агенцията. Към момента цялото ръководство е окомплектовано. След конкурс е назначен главен секретар, има зам. главен изпълнителен директор. Текат конкурси за заемане на останалите длъжности за държавни служители и за директори на дирекции. Кои са приоритетите, които стоят на дневен ред? През следващата година ни очакват няколко много сериозни предизвикателства. Предстои взаимното свързване на регистрите на държавите – членки на ЕС, съгласно публикувания Регламент 884 от 2014 г. на ЕК. Според него Агенцията трябва да предприеме мерки, свързани с въпросното сливане, и да приведе ТР във вид, който отговаря на изискванията на този регламент. На обсъждане са промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които предвиждат следващите три години постепенно Регистърът на юридическите лица, фондациите и сдруженията да премине към Агенцията и да синхронизира своята дейност със сроковете, с които работи ТР с търговските дружества. Освен това предстои промяна на Закона за особените залози и Централния регистър на особените залози, който също ще премине към Агенцията по вписванията. Това са много сериозни задачи пред цялата система и нейното изграждане, към електронните регистри и очакванията на гражданите за тяхната публичност. Мисля, че на този етап това не е малко като предизвикателства. Освен това в момента тече проект за надграждане на Регистъра БУЛСТАТ и електронизацията му. Той трябва да приключи до Нова година и от началото на следващата Регистърът БУЛСТАТ да стане като Търговския регистър – електронен и публичен. Той и сега е електронен, но няма тази публичност за гражданите, чрез която да могат да правят справки. Двата проекта се осъществяват с подкрепата на ОП „Добро управление”, тъй като нямахме друга възможност за финансиране. Какво конкретно ще се промени по отношение на регистрацията на юридическите лица? Те ще трябва да се регистрират тук и за тях ще важи този тридневен срок, който е посочен в чл. 11, ал. 5 от Закона за Търговския регистър. Тоест след подаване на документите за промяна или регистрация на фондации и сдружения в рамките на тридневния срок ще бъдат вписани. Аз пропуснах да спомена и основната работа, която трябва да свършим до средата на ноември – НС прие промени в Закона за ТР, според които едно търговско дружество ще се регистрира първоначално в рамките на 24 часа, т.е. няма да изчаква 3 дни. Освен това всички търговци, заявили интернет адрес, на който да им изпращат указанията, ще ги получават автоматично от системата в електронна форма. Всяка регистрирана неправителствена организация ли ще трябва да се пререгистрира? Пререгистрирането ще стане вероятно по начина, по който се случи с фирмите по Търговския закон. То ще касае всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и ще бъде абсолютно безплатно. Тоест няма да има административна и финансова тежест за сдруженията и фондациите, независимо дали са в частна или обществена полза. Това разделение ще остане ли? На този етап законодателят не е предвидил друго. Регистърът ще е един, просто ще се разделят на юридически лица в частна или обществена полза. Един регистър с две различни части. Ще има ли някаква оптимизация по отношение на публикуването на документите, които се подават в Агенцията по вписванията? Например годишните финансови отчети. Годишните финансови отчети вървят на т.нар. четвърта опашка. Те не са приоритет, за тях няма срок и се работят от длъжностните лица по регистрация по реда на тяхното подаване едва след като се разгледат другите документи, постъпили през деня, защото това е изискване по закона. Така че на този етап и след съкращенията, които направихме, няма как да стане по-бързо публикуването на годишните финансови отчети. Стараем се изключително много. Длъжностните лица по регистрация работят бързо – те са много добри професионалисти. Но на този етап това е положението. За гражданите остава на дневен ред въпросът с вписването на нотариалните актове след сделките и сроковете за удостоверенията за тежести. Там какво ще се случи, ще има ли оптимизация? В момента с ден – ден и половина закъснява само София. За страната няма забавяне извън три­дневния срок. Искам да кажа, че се забелязва нарастване на сделките с недвижими имоти и исканията за издаване на удостоверения за тежести. Има по 280 – 300 сделки на ден и също толкова удостоверения. Това е само за София. Вие казахте, че ще има промени при особените залози. Какви? Предвижда се Централният регистър на особените залози да премине към Агенцията. Той трябва да бъде свързан с Търговския регистър, за да има възможност да се информират гражданите за партидата на съответния търговец и за съответните особени залози. В момента работна група готви измененията на закона, които да предложим в МС и оттам да влязат в парламента. Споменахте „съкращаване на бюджетните разходи” – също и на екипа? Екипът беше съкратен на два пъти с по 5% от щатния състав, което изключително много ни затрудни. Донякъде и на това се дължи забавянето в имотния регистър с този ден и половина, за който споменах. Стараем се да го компенсираме максимално. След Нова година ще се наложи увеличение на щата, тъй като Централният регистър на особените залози се очаква с целия си наличен състав да се влее в Агенцията. Във връзка с измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел ще бъдат назначени допълнителни длъжностни лица по регистрация и допълнителни деловодители за цялата страна. Имаше редица критики относно имотния регистър, че много бавно се движи създаването му и минаването му към системата, в която всеки имот ще има собствен идентификационен код. На какъв етап е реформата? На този етап Законът за кадастъра и имотния регистър е на публично обсъждане и е качен на сайта на МРРБ. Очакваме в началото на следващата година да има движение по него, за да може да се изчистват нещата едно по едно. Но това е много сериозна работа и на нотариусите, и на съдиите по вписване, както и на самата агенция, за да се електронизира техният труд. В какъв срок може да се случи, не мога да се ангажирам да кажа в момента. Какви нормативни промени са необходими, за да стане работата Ви по-ефективна? Всички нормативни промени, които се извършват, са публично известни и аз Ви ги съобщих. Това, което може би е необходимо, е да приключи работата си тази работна група в МП, която е свързана с измамите и с подмяната на управители на фирми, за да може да има по-голяма ефективност и прозрачност за гражданите и търговците. Какви други мерки планирате за облекчаване на гражданите и бизнеса? Тази година таксите бяха намалени. Ако има някаква възможност, през следващата година бихме искали да облекчим гражданите и търговците с много по-голяма публичност, като надграждаме всички системи чрез Оперативна програма „Добро управление”, където има възможност да сме бенефициенти. Искам да спомена и системата „SMS оповестяване”. Тя е услуга, която е изключително спестяваща време и много информираща не само за гражданите, но и за журналистите. От началото на 2015 г. е безплатна за съответните търговци. Те получават 2 SMS-а: един в мига, в който са подадени документите за съответното дружество, и втори тогава, когато е извършено вписването. Ако получат първия SMS и ако те не се подали документите, е добре да посетят съответната служба на Агенцията по вписванията, за да установят какви документи са внесени, след което незабавно да се обърнат към съответния съд по регистрация. Тогава съдът преценява и с определение спира вписването. Така биха могли да не се случват тези измами. Очевидно голяма част от търговците не съобразяват тези обстоятелства и едва когато е извършено вписването, се обръщат към съдилищата по месторегистрация на фирмата. Ще организираме информационна кампания, защото ползите от тази превантивна мярка очевидно не се познават добре от търговците и за съжаление само 6000 компании от общо регистрирани над 700 хил. фирми се възползват от тази услуга. Каква цел си поставяте като ръководител на Агенцията? Стабилност на Агенцията, много по-кратки срокове, в които да обслужваме гражданите и търговците, и по-малко жалби, свързани с това.