Новини

Нов портал за предоставяне на услуги в сферата на строителните продукти ще заработи към уеб-сайта на МРРБ

Press-25-09-2015 Проектът „Разработване на информационно-комуникационна среда на звеното за контакт относно продукти в строителството“ е изпълнен с финансовата помощ ЕСФ Нов портал за предоставяне на административни услуги в сферата на строителните продукти – www.cpcp.mrrb.government.bg, ще заработи към официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Той е създаден по проект „Разработване на информационно-комуникационна среда на звеното за контакт относно продукти в строителството“, и се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“ чрез Европейския социален фонд. „Порталът съдържа информация за всички лицензирани фирми, които оперират на пазара на строителните продукти, заедно с издадените сертификати и протоколи“, заяви Татяна Червенкова, държавен експерт в отдел „Строителни продукти“ на Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ при отчитане изпълнението на проекта. В публичната база данни са добавени и всички нормативните актове по проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, както и националните изисквания и приложения в тази сфера, каза тя. Порталът е създаден от екип от 24 млади научни работници в областта на анализ, разработка и внедряване на софтуерни продукти от Технически университет - София – „Технологии“ ЕООД. Въвеждането на подобен тип комплексно административно обслужване повишава сигурността на гражданите и бизнеса за качеството на строителните продукти на пазара, както и доверието в МРРБ като институция, която прилага европейските принципи и националното законодателство в сферата на изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи, стана ясно още при отчитане изпълнението на проекта. Бързият и лесен достъп до точна информация в сектора ще е от полза на централните, областни и общински администрации, органите за надзор на пазара, националните органи, които одобряват инвестиционните проекти, упражняват контрол или въвеждат строежите в експлоатация. Но преди всичко за граждани и бизнес – като потребители на новия тип административна услуга те ще спестявят време и средства. Електронното предоставяне на информацията е начин за оптимизация и модернизация и на работните процеси в администрацията на МРРБ, подчертаха от екипа по проекта. Според тях бързият достъп до създадената база данни ще подобри и конкурентоспособността на строителния сектор и предприятията, които оперират на пазара на строителни продукти. Проектът „Разработване на информационно-комуникационна среда на звеното за контакт относно продукти в строителството“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № №13-32-1/14.04.2014 г. е на стойност 328 780.07 лева и се изпълни окончателно за 18 месеца.