Новини

Откриха модерно депо за отпадъци в Самоков

Съоръжението е построено в съответствие с европейските изисквания, заяви изп. директор на фирмата строител „Геотехмин” Доминик Хамерс

Георги Сотиров Първият етап от Регионалния център за управление на отпадъци (РЦУО) за четири общини - Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня, е построен и беше предаден от изпълнителя на възложителя. Съоръжението е изпълнено с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2007 - 2013“, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 9 383 873 лв. Европейският дял е 78,31% от общата стойност, националният - 1 296 804 лв., което е 13,82%. Съфинансирането от сдружението на четирите общини, разпределено на квотен принцип, е 738 510 лв., или 7,87% от общата стойност на проекта. При засилен медиен интерес, в присъствието на граждани от четирите общини и представители на НПО кметът на община Самоков Владимир Георгиев заяви: „Предимствата на новото депо са във всяко едно отношение и не може да става и дума за сравнение между старото сметище и новото депо. Старото, което е само на 300 - 400 м от новото съоръжение, се използва от много години, когато новите технологии не са били въобще познати. Просто тогава е определено едно място със съответни теренни характеристики, отдалечено от града, и там започват да се складират отпадъците”. Строителството на РЦУО е предвидено да се извърши на три етапа. В първия, настоящия етап, са изградени външните връзки - довеждаща инфраструктура - електрозахранване, водоснабдяване и довеждащ път до депото, вътрешна инфраструктура - площадкови инсталации, електронна везна, административни и технически сгради, охранителни канавки, в това число всички мерки за мониторинг и защита на околната среда. Мерките включват локална пречиствателна станция за инфилтрат, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др. Изградени са и пункт за безвъзмездно предаване на отпадъци, инсталации за сепариране и за компостиране на разделно събрани „зелени” отпадъци. „При новоизградената първа клетка на депото са спазени всички технологични предписания – изолиращ слой на дъното, геомембрана, възможност за улавяне на газове, пречиствателна станция за инфилтрат”, подчерта при откриване на депото зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. „Това е доказателство, че в България политиката за опазване на природната среда се прилага при спазване на законовата рамка, на съответните европейски директиви, на законите за управление на отпадъците и за опазване на околната среда. Съоръженията са изградени изцяло съгласно Наредба №6 от 27.08.2013 г., където са посочени изискванията и условията за изграждане на депото. Подчертавам ясно, категорично и отговорно, че винаги при такива проекти на първо място се поставят здравето на хората и опазването на околната среда”, каза още зам.- министър Живков. Нашият екип, за разлика от присъстващите към 20-ина противници на проекта, си направи труда да посети и старото сметище. За сравнение не може да се говори – предишното просто е една падина в планината, където няколко десетилетия е изхвърляна сметта на региона. Новооткритата клетка е сложно инженерно съоръжение – най-отдолу на два пласта по 25 см е трамбована глина и този 50-сантиметров слой е практически водонепропусклив. Върху него е положена геомембрана и защитна мрежа. Новото депо отвсякъде е обградено от отводнителни и охранителни канавки, които обхващат дъждовните води и инфилтратите и всичко това преминава през местната пречиствателна станция. Тази технически чиста вода чрез колектор се отвежда в градската ПСОВ, където отново се третира заедно с всичката отпадъчна вода на Самоков. „Предаваме този важен за региона инфраструктурен обект на изпълнителя в лицето на община Самоков. При подписването на договора за изпълнение на поръчка „Изграждане на регионален център за битови отпадъци в регион Костенец (Самоков)“ „Геотехмин” ООД пое ангажимента обектът на бъде изграден качествено и в срок. Реализирахме този проект, който има важно екологично и социално значение за региона, с цялото съзнание за отговорността, която поехме, заяви изпълнителният директор на фирмата строител „Геотехмин” Доминик Хамерс. И допълни: „Ние вече сме изградили няколко подобни проекта в страната, които работят успешно. Този опит ни даде увереност да обърнем внимание и на детайлите във всички етапи на строителството. Предаваме на четирите общини едно съоръжение, което е построено по европейските изисквания”. Доминик Хамерс връчи констативния акт за завършения строеж на кмета на Самоков Владимир Георгиев. „Благодаря на всички, които осъзнаха колко важен и актуален е този строеж за нашата община, за съседите от Ихтиман, Костенец и Долна баня, а и за цялата страна. Известно е, че бяхме притеснявани от съдебни дела на граждани, от много проверки, бяхме притиснати от времето, но ние съумяхме да изпълним ангажиментите си към министерствата, към държавата, към самите вас като жители на тези общини, а и към Европа”, завърши самоковският кмет Владимир Георгиев. В следващия брой на в. „Строител” в рубриката „На прицел” очаквайте подробности за проекта за новото депо за отпадъци, съдебните дела на граждани срещу неговото строителство и пускане в експлоатация, както и позиции на експерти в областта на ОВОС.