Новини

Обсъждат удължаване на срока за паспортизация на сградите до 2022 г.

Свилена Гражданска Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага да се удължи срокът за издаване на технически паспорти на сградите. Това е записано в промяна на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, публикувана на страницата на ведомството. Според изменението крайната дата за всички постройки, независимо дали са държавна, общинска, частна или смесена собственост, вече ще е 2022 г. Сегашните разпоредби предвиждат зданията първа, втора и трета категория да се паспортизират до 31 декември 2015 г., четвърта - до 31 декември 2017 г., а пета - до 31 декември 2019 г. Сроковете вече бяха удължавани на два пъти – през 2012 и 2014 г. Според вносителите на новата промяна с нея се създава възможност реално да се осъществява процесът на техническа паспортизация на строежите чрез кандидатстване и изпълнение на проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” или по други оперативни програми на Европейския съюз.