Новини

Водният цикъл на Габрово – най-големият проект по ОПОС

Дейностите на обща стойност 120 млн. лв. бяха завършени успешно и в срок

Мирослав Еленков Всички реконструирани обекти по интегрирания проект за водния цикъл на Габрово бяха официално открити на церемония, проведена на територията на пречиствателната станция за питейни води в града. Заедно с премиера Бойко Борисов лентата на обновените обекти – 120 км ВиК мрежи в града и двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води, прерязаха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Габрово Таня Христова, управителят на местното ВиК Владимир Василев и представители на фирмите изпълнители. Общо 11 души символично откриха обектите по проекта, който тази година навърши 11 години. След 8 години подготовка и 3 години работа на терен една от най-тежките и социално отговорни инвестиции, осъществена с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“, е изпълнена успешно. Стойността на реализираните дейности е 120 млн. лв. Благодарение на проекта за водния цикъл на Габрово отпадъчните води на няколко квартала с население близо 13 хил. души се отвеждат за пречистване в градската станция за отпадъчни води. Изпълнител на ПСОВ е обединение „ГБС – Биогест – Габрово”, състоящо се от „Главболгарстрой” АД – водещ партньор, фирма „Бора” ЕООД, „Биогест Интернационал” ООД (Германия) и подизпълнител „Димас” АД. Стойността му е 23 млн. лв. Инвестицията включва въвеждането на съвременна и надеждна технологична схема на работа на пречиствателната станция с пълна реконструкция на всички сгради и съоръжения по механично стъпало, биологично стъпало и утайково стопанство. Механичното стъпало е модернизирано с нови сградни решетки, пясъкозадържател и първични утаители. Биологичното е оборудвано със съвременни технологични съоръжения за отстраняване на органичните вещества, както и премахване на азота и фосфора, съгласно европейските директиви и приложимото българско законодателство. Тук се извършва и най-важната стъпка на пречистването на водата. То работи по така наречения метод с активна утайка. Биологичното пречистване се осъществява в два паралелни коридора. Те са оборудвани с аерационни системи с мембрани, които захранват микроорганизмите с необходимия кислород от въздуха. Цялата система на биостъпалото се състои от два басейна, две водно-разпределителни устройства и една помпена станция за рециркулация на утайката. За силното редуциране на фосфора системата е снабдена с анаеробен реактор. По този начин е постигната в максимална степен защита на екологичната среда на приемника – река Янтра. По линията на утайките е извършена реконструкция на метан танковете – изградена е нова обслужваща сграда към тях, здание за обезводняване на утайките и резервоари за необработена утайка. Станцията на Габрово е една от малкото в страната, която разполага с модерни съоръжения за усвояването на отпадъчния продукт. Важна цел на проектирането на ПСОВ е било не само да се използват процеси, които пестят енергия, а да се получи възможно повече ресурс от отпадъчната вода. Това производство се постига чрез подаването на органичния базов материал в процес на ферментация. Полученият от него метан се превръща чрез специални машини в електроенергия. За да се осигури възможно най-много органична субстанция за този процес, се извършва първично утаяване на предварително механично пречистена вода. С по­мощ­та на два големи кръгли басейна останалите съставки, които могат да се утаят, се събират на съответното дъно на басейна и се подават към процеса за ферментация на утайката. Реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води работи с хидравличен капацитет 14 860 куб. м/дневно и обем на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители. Тя е изпълнена в съответствие със стандартите за пречистване на отпадъчните води преди изпускането им във водните приемници. Всички описани компоненти на станцията са оборудвани с електротехнически системи за управление, които позволяват напълно автоматична експлоатация на цялата инсталация. В централен диспечерски пулт се подава всичката необходима информация, която се представя на два екрана. Допълнителен контрол се осъществява от немската фирма партньор в консорциума в тяхната централа в Дрезден. По този начин се гарантира постоянна комуникация между изпълнителя и обслужващия персонал. Инвестицията обезпечава не само необходимостта от подобрения в базисната техническа инфраструктура, но и съблюдава социалните отговорности, свързани с възстановяване на природните ресурси, опазване на околната среда и поддържане на екоравновесието. Като резултат от добрата работа на консорциума – изпълнител на дейностите по проекта, днес Габрово разполага с пречиствателна станция за отпадъчни води, която е екологосъобразна и модерна, проектирана съгласно най-добрите инженерни практики. Договорът за подобряването на ВиК системата в кварталите „Лъката”, „Камъка” и централната градска част на Габрово е реализиран от фирма „Станилов” ЕООД. Стойността на проекта е близо 15 млн. лв. От фирмата изграждат 24,4 км водопроводи, 7 км канализация и една помпена станция. Едно от най-големите предизвикателства пред строителите се оказва ремонтът на мрежата по бул. „Априлов”. Той налага многократни спирания на водата. По трасето са подменени четири водопровода – два магистрални и два захранващи. Ключов акцент от ВиК инвестицията е съвместяването й с други мащабни благоустройства на градската среда. Поради интензивните изкопни дейности и състоянието на уличните и тротоарните настилки от общината набавят допълнителни средства чрез инвестиционен кредит. Той е за близо 4 млн. лв. от Фонд ФЛАГ. С него се осигурява финансиране за преасфалтиране на 26 улици. Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика: Благодаря на изпълнителите за добрата работа При този проект нищо не беше леко. Само документацията му тежеше 230 кг. Там, където се очакваше да има мека почва, имаше пръст и скали. За разлика от останалите аз няма да говоря толкова за километри тръби и за милиони левове. Искам да говоря за хората. В крайна сметка ползвател на всичко изградено ще бъдат именно жителите. Благодаря на всички габровци, които издържаха на това тежко предизвикателство. Напомням, че става дума за 120 км изкопи. Благодаря и на ангажираните изпълнители – строители, надзор и техните екипи. Нямаше да имаме този резултат днес, ако не беше техният труд. Всичко се дължи на умения, експертиза и воля. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: Обектът беше наблюдаван от ЕК през цялото врем Този проект е символ на доброто партньорство между изпълнителите и общината, която носеше отговорност за реализацията. Символ на сътрудничеството между местната и централната власт, между държавата и европейските институции. Това е проект, с който можем да се гордеем и като българи, защото той е единствен по рода си. Той е първият обект по ОПОС в сектор „Води”, който покрива всички елементи на воден цикъл – пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, помпени станции и ВиК мрежа. Беше одобрен и наблюдаван от ЕК през цялото време. Това е най-големият воден проект, който е приключен изцяло, успешно и в срок през програмния период 2007 – 2013 г. Той доказва, че българските общини могат и че разумното планиране води до добри резултати. Реализацията му беше трудна, но всички се справиха успешно. Инж. Иван Танев, зам.-управител на „Станилов” ЕООД: Нужни бяха бързи и ефективни технически решени Инж. Танев, кое е специфичното при изграждането на толкова голям обект? Всеки обект има своята специфика. В Габрово изградихме 24,4 км водопровод от ПЕВП и чугунени тръби с диаметри от DN110 до DN500 и 7 км канализация от полипропиленови тръби с диаметри от DN300 до DN1200. Проектът се отличава с дългите участъци на разпределителни и магистрални водопроводи и канализационни колектори по главните улици на града. Това е наложено от структурата и релефа на Габрово. Характерно при изпълнението на такъв обект е, че трябва, докато трае строителството, да функционират старите проводи, което налага в някои случаи вземане на бързи технически решения или промяна на начина и технологията на изграждане. Кое наложи подмяната на цялата водоснабдителна мрежа? В какво състояния беше тя? ВиК мрежата на Габрово бе много стара и силно амортизирана. Вследствие се получаваха много аварии и нарушения на водоподаването. Това наложи подмяна на ВиК инфраструктурата на града с цел подобряване качеството на питейната вода, намаляване на водните загуби в разпределителната мрежа, на инфилтрацията в канализационната система, преустановяване на директните изливания на отпадъчни води в реките и не на последно място – подобряване качеството на ВиК услугите за населението. Какви трудности срещнахте по време на работата? Габрово е трудна строителна площадка, с тесни и стръмни улици, някои от тях без възможност за обходен маршрут. Неточният подземен кадастър на съществуващите водопроводи, канализация, газопроводи, електрически и съобщителни кабели и неизвестността, която ни очакваше, налагаше вземането на бързи и ефективни инженерни решения за преодоляване на конфликтите със съществуващите комуникации. Освен това постоянните аварии на старите и амортизирани проводи допълнително усложняваха ситуацията в хода на строителството. Най-трудно бе да съвместим физическата работа по проекта с участниците в него и жителите като непряко включени в строителството в условията на интензивна градска среда. Как се справихте? Строителството в трудно достъпните и тесни места се изпълни с малогабаритна техника. В доста моменти бе наложителна екипната работа на строител, проектант, строителен надзор и възложител на място за вземане на бързи и важни решения при изпълнението на специфични участъци. В хода на реализацията се наложи и допълнително препроектиране и строителство на някои участъци от мрежата, съобразявайки се със ситуацията на строителната площадка. Какви технологии използвахте при изграждането на водоснабдителната мрежа и рехабилитацията на канализационната система? По-голямата част от водопроводите и канализацията в града са положени чрез стандартен траншеен изкоп с укрепване. В отделни участъци, където не е възможно разкопаване – в кръстовища при пресичане на пътища и т.н., се наложи полагане на тръбите чрез управляемо хоризонтално сондиране. В Габрово по този метод бяха положени водопроводни и канализационни тръби с диаметър от DN 110 до DN 355 мм. В проекта бе предвидена и рехабилитация на главен канализационен колектор II-десен. Той е изграден от монолитно излят бетон с яйцевидно сечение с различни размери – 60/90 см, 80/120 см, 70/110 см. Изпълни се рехабилитация на 500 м от канала чрез ръчно и машинно полагане на специален циментов разтвор по сечението. По този начин бяха предотвратени капилярни течове, инфилтрация и ексфилтрация от амортизирания колектор. От колко души беше екипът, който работи по обекта? Характерно за линейните проекти, какъвто е този в Габрово, е работата на няколко подобекта едновременно. В пикови моменти от изпълнението строителните дейности се изпълняваха на 15 – 16 работни площадки едновременно. В тези периоди работният екип надхвърляше 200 души. Как се работи по обект, който се наблюдава от толкова много страни? Под постоянен контрол. По време на строителството редовно бяха организирани работни срещи с участниците в процеса с цел отчитане на дейностите и намиране на най-правилните решения за осъществяване на проекта. Добромир Щилянов, изп. директор на „Главболгарстрой“ АД: ПСОВ е една от малкото в страната, която разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продук Кое е интересното и специфичното при изграждането на такъв голям обект? Важно е да се подчертае, че пречиствателната станция на Габрово е въведена в експлоатация преди близо 30 години. Когато започнахме проектирането през 2012 г., съществуващите съоръжения бяха на края на техния технологичен живот. Остаряла техника и система за управление. Обхватът на нашия договор е свързан с въвеждането на съвременна и надеждна технологична схема на работа на станцията, с пълната реконструкция на всички сгради и съоръжения по механичното стъпало, биологичното стъпало и утайковото стопанство. Въпреки че за общата структура на ПСОВ бе предоставен Идеен проект, задача на консорциума беше да оптимизира това решение. Може би най-специфичното при този обект е, че е един от малкото в страната, които разполагат с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт - в случая с производство на електричество, което може да осигурява част от нуждите на станцията в зависимост от производството на газ. При пълно натоварване на ПСОВ (около 100 000 е.ж.) чрез оползотворяването му може да се произведат около 50% от електрическата енергия. За целта са налице ко-генераторите, които са в състояние да преобразуват произведения газ метан в електрическа енергия с помощта на мотора за изгаряне и комбиниран с него генератор. За да се позволи постоянна работа на тези генератори, образуваният газ метан се събира междинно в голям газхолдер. Чрез него се изравняват пиковете в производството, съответно – колебанията в консумацията. От общо три съществуващи метантанка са ремонтирани два. Единият има задачата да служи за изгниване на утайката и производство на газ метан. Вторият метантанк се използва за съхранение на изгнилата утайка и резервоар за обезводняването й. Важно е и да се каже, че от старта на проекта до момента - независимо от реконструкцията, станцията изпълнява основната си функция – на изхода й да постъпва пречистена вода с показатели, съобразени с нормативите в нашата държава. Какви трудности срещнахте по време на работата? Не сме имали особени трудности. Разбира се, винаги в процеса на работа се появяват проблеми и изненади, но с правилна организация и добър екип всичко се преодолява. Кое беше водещото при строителството? Основната ни цел бе оборудването, което се доставя на ПСОВ, да бъде на най-високо технологично ниво, с максимален срок на живот и с минимална човешка намеса. Затова и системата за управление е направена така, че благодарение на високите технологии всички системи могат да работят автоматично. От колко човека се състоеше екипът, който работи по обекта? Бройката се променяше ежеседмично спрямо различните етапи. Процесът беше динамичен и служителите ни трябваше да се координират не само спрямо строителните дейности, но и съгласно доставките на машинно-технологичното оборудване, неговия монтаж. Максималният брой на работещите на площадката е надхвърлял 200 души.