Новини

Гърция е извадена от списъка на държавите с пазарен риск

Правителството на България извади Гърция от списъка на държавите с пазарен риск, който се приема на основание Закона за експортното застраховане. Законът определя като пазарен всеки търговски или политически риск за срок от две години, при който длъжник по договора за износ е частноправен или публичноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск. Този риск не е предмет на застраховане от името и за сметка на държавата по реда на ЗЕЗ. Списъкът на държавите с пазарен риск, прилаган в момента, включва страните от ЕС, Европейското икономическо пространство и страните-членки на ОИСР. Изменението е свързано с аналогични промени в списъка на страни с пазарен/продаваем риск към Съобщение на Европейската комисия, в сила от 1 юли 2015 г. То е прието от Комисията въз основа на заключението, че капацитетът на частния сектор в ЕС е недостатъчен, за да обхване всички икономически оправдани рискове.