Новини

Правителството даде съгласие за продажба на обособена част от УМБАЛ „Свети Георги“

Министерският съвет даде съгласие да бъде продадена част от терен, собственост на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Имотът е съсобствен между лечебното заседение и Многопрофилната болница за активно лечение „Здраве“ ООД. Частта, която притежава УМБАЛ „Свети Георги“ е незначителна, поради което не може да бъде използвана от болницата по подходящ начин. Решението е теренът да бъде продаден чрез пряко договаряне на съсобственика на цена, не по-ниска от пазарната й стойност, определена от лицензиран оценител. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност. ДДС върху цената на сделката ще бъде внесено в централния бюджет.