Новини

Правителството одобри българските позиции за заседания на Съвета на Европейския съюз

  Правителството одобри позициите, които България ще представи на предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз. На 1 октомври в Люксембург в рамките на редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) ще бъдат обменени мнения по темите за икономическото развитие и интегрирането на конкурентоспособността във всички области на политиката и за приноса, който инструментите на по-доброто регулиране следва да имат за създаването на напълно функциониращ единен пазар. България определя като приоритетни стимулирането на пазарните механизми и гарантирането на пазарната равнопоставеност на икономическите субекти, стимулирането на високотехнологичните и иновативните продукти и услуги с висока добавена стойност, както и въвеждането на технологии, опазващи околната среда и позволяващи по-ефективно използване на ресурсите чрез европейските структурни фондове и фондове с национално финансиране. България подкрепя набелязаните мерки в програмата на Комисията за по-добро регулиране и счита, че сред най-важните фактори за успешното функциониране на единния пазар са коректното и в срок транспониране на законодателството и по-доброто прилагане на съществуващите правила от държавите-членки, както и ангажиментът на Комисията системно да следи за това. От съществено значение за функционирането на единния пазар е изпълнението на мерки, свързани с премахването на пречките пред прилагането на електронните процедури за стартиране и разширяване на бизнес дейности трансгранично. Съветът на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Заетост и социална политика“) ще заседава на 5 октомври в Люксембург. Ще бъде разгледано предложението за директива относно подобряването на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсовата търговия, и свързаните с това мерки. Ще се разгледа и предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите-членки в областта на заетостта. Очаква се приемането на препоръката на Съвета относно интегрирането на дългосрочно безработни лица на пазара на труда, чиято цел е да подкрепи усилията и действията, които се предприемат на национално ниво за намаляване на равнището на безработица сред продължително безработните лица. С препоръката се предлага сключването на споразумение за интегриране в заетост на всички регистрирани в обществените служби по заетост трайно безработни, които са извън обхвата на Гаранцията за младежта, след не повече от 18 месеца безработица. Споразумението може да включва разнообразни мерки, предоставяни от различни институции или организации (услуги за заетост, образование и обучение, социални услуги, здравни грижи). На 6 октомври в Люксембург се очаква Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) да постигне политическо споразумение по предложението за изменение на Директивата по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Финансовите министри ще обсъдят извлечените поуки от Европейския семестър 2015 г. и ще бъдат информирани за напредъка по отношение на подготовката на обща позиция по клаузите за гъвкавост в рамките на Пакта за стабилност и растеж. В рамките на заседанието ще бъде представен Планът за действие на ЕК във връзка с изграждане на Съюза на капиталовите пазари. Предвидено е ЕК да представи мерките, необходими за завършване на банковия съюз. Членовете на Съвета ще бъдат информирани за последващите действия от срещата на министрите на финансите на държавите от Г-20, състояла се на 4 и 5 септември в Анкара. ЕКОФИН ще даде мандат на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 8 октомври и за Годишната среща на Международния валутен и финансов комитет на 9-11 октомври в Лима. Министрите на транспорта на ЕС ще се съберат на неформална среща на 7 и 8 октомври 2015 г. в Люксембург, когато ще се проведе и заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“). Основна тема на неформалната среща ще бъде велосипедният транспорт и насърчаването на неговото използване. На Съвета ще бъдат дискутирани теми от областта на железопътния транспорт, както и ще се проведе дебат по междинния преглед на Бялата книга за транспорта. По отношение на железопътния транспорт, участниците ще обсъдят приемането на общ подход за изменение на Директива за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Ще бъде дискутирано и предложение за Регламент за отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози. Министерският съвет одобри и резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“. То се проведе на 14 септември в контекста на нарастващия миграционен натиск спрямо държавите-членки на ЕС и имаше за цел да одобри общи мерки за справяне с миграционната криза. Дискусията бе съсредоточена изцяло върху подготовката на заседанието на Европейския съвет на 15-16 октомври, като останалите точки от дневния ред бяха приети без дебат. България подкрепи намирането на общ подход към проблема, като бе подчертано, че въвеждането на квоти няма да е достатъчен механизъм и ЕС следва да приеме общи стандарти за третирането на мигрантите. Подчертахме необходимостта от достъп до информационната система на Шенген, за да може адекватно и ефективно да се опазват външните граници на ЕС в настоящата ситуация. Поискахме взимане на решение за отваряне на въздушните граници на Шенген за българските летища, като по този начин ЕС ясно ще демонстрира, че Шенгенското споразумение не е под съмнение. Одобрени са и резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 11 и 12 септември 2015 г. в Люксембург. Съветът разгледа възможностите за въвеждане на минимално ефективно данъчно облагане и обсъди вариантите за мостово финансиране на Единния фонд за преструктуриране. Министрите на финансите и управителите на централните банки обсъдиха стъпките за завършване на Икономическия и паричен съюз. Предмет на дискусия в рамките на заседанието беше и финансирането на борбата с промените на климата след 2020 година.