Новини

Предлага се регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва в Агенцията по вписванията

Намаляване на регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) чрез прехвърляне на регистрацията им от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, предвижда проект на изменение и допълненията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Законопроектът е в изпълнение на конкретните мерки, заложени в приетите от Министерския съвет стратегически документи – Стратегията за подкрепа па развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г. Той цели постигане на по-бърза процедура по регистрация на ЮЛНЦ, намаляване на държавните такси, създаване на възможност за електронно подаване на документи и освобождаване на съдилищата от дела с ниска правна сложност. С оглед повишаване на прозрачността, новите разпоредби предвиждат още периодично публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите. За прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията се осигурява достатъчен и разумен срок от момента на влизане на закона – до края на 2018 г. Процесът на пререгистрация е освободен от държавни такси и не налага извънредна административна тежест на организациите.