Новини

АОП ще премине към Министерството на финансите

Агенцията по обществени поръчки (АОП) ще премине  към Министерството на финансите. Това приеха народните представители в пленарна зала при второто четене на промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които бяха предложени от кабинета. Припомняме, че в момента АОП е към Министерството на икономиката. Процесът на прехвърляне ще се случи в рамките на три месеца. Според мотивите на вносителите с преминаването на агенцията към финансовото ведомство ще се създадат предпоставки за провеждане на единна политика в областта на обществените поръчки чрез обединяване в общо ръководство на органите, отговорни за методология, мониторинг, централизирано възлагане, предварителен и последващ контрол. Ще се подобри ресурсното обезпечаване на АОП, особено във връзка с предвиденото в новия ЗОП разширяване на обхвата на предварителния контрол, осъществяван от агенцията. Ще се създадат по-благоприятни условия за реализиране на Националната стратегия за обществени поръчки, която е важно условие за изпълнението на Споразумението за партньорство. От успешното реализиране на тези цели зависи възможността страната да получи значителни средства по линия на Европейските структурни фондове, докато те се разпределят чрез търгове. С приетите промени се дава възможност Министерският съвет с постановление да може да създава централни органи за обществени поръчки, обслужващи други сектори, или да възлага осъществяването на тези функции на орган на изпълнителната власт.