Новини

ОПОС 2014-2020 прие първия проект

Постъпило е първото проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ. То е в сектор „Води“ и е разработено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектното предложение е по една от първите обявени процедури от новия програмен период. Кандидатства се на принципа на директното предоставяне. Бюджетът по процедурата е 61,5 млн.лв., а целта е подобряване на инвестиционното планиране и управлението на ВиК отрасъла чрез разработване на регионални прединвестиционни проучвания. По този начин ще се идентифицират приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктура на регионално ниво за консолидирани райони. Продължаващата реформа в отрасъл ВиК ще бъде подпомогната и чрез актуализиране на стойността на публичните ВиК активи. Проектното предложение на МРРБ е подадено изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/. Кандидатът за финансово подпомагане е получил своя уникален номер. В рамките до 90 дни експертите от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 ще извършат оценка на представените документи и заявените данни по проектното предложение.