Новини

Министърът на правосъдието заличи от списците синдик на ТЦ-ИМЕ АД

Правосъдният министър Христо Иванов е издал заповед Даниела Куцева, която беше временен синдик на „Технологичен център – Институт по микроелектроника (ТЦ-ИМЕ)“ АД, да бъде заличена от списъка с лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производството по несъстоятелност по Търговския закон. Това пише в свое съобщение Министерството на правосъдието, в което посочената причина са „извършени сериозни нарушения”. Заповедта може да бъде обжалвана във ВАС. Според разпространената информация проверка на работата на временния синдик е установила нарушения и превишаване на права. През юни 2014 г., ден преди да встъпи в длъжност и без все още да притежава качеството на временен синдик по чл. 629а, ал. 1, т. 1 от ТЗ, Куцева е сключила договор за охрана от името на дружеството. „По правило временният синдик по чл. 629а от ТЗ не представлява дружеството и няма право да сключва договори и да поема задължения от негово име”, информират от Министерството на правосъдието. Оказва се, че сключеният договор е крайно неизгоден, възлизащ на 25 000 лв.месечна такса. Срещу сумата охранителната фирма е трябвало да осигури три 24-часови поста и 1 пост на 12-часов режим за столичния офис на ТЦ-ИМЕ АД. Преди Куцева да бъде назначена, с протокол за претърсване и изземване, Следственият отдел на СГП е иззел от офиса документацията, която трябва да се охранява. На 19 юни 2014 г. Куцева уведомява съда, че има само един 24-часов охранителен пост. Това „по същество е неизпълнение на договора за охрана”, информира МП. В началоно на септември е бил сключен нов договор за охрана за 4 поста – три 24-часови и един на 12-часов режим.”С анекс към първия договор, е договорена неустойка в размер на 30 месечни вноски, при прекратяване на договора по вина на която и да е от страните. Размерът на неустойката надвишава 2,5 пъти размера на възнаграждението по договора, предвидено за целия срок на действие”, пише в съобщението си министерството. То напомня, че при осъществяване на правомощията си временният синдик трябва да се отнася с „грижата на добър търговец”. Проверката установява, че Даниела Куцева не е изпълнила задължението си по чл. 659, ал.1 от ТЗ - да вписва всяко свое действие, свързано с управление или разпореждане  с вещи и права от имуществото на длъжника. Преди да бъде назначена като временен синдика на ТЦ ИМЕ АД, Куцева е отговаряла за друго търговско дело. По него е била освободена от Окръжен съд Варна заради неизпълнение на задълженията си и извършване на действия, които застрашават интересите на кредитора или длъжника. След като Варненския апелативен съд потвърждава решението на ОС Варна, Куцева е освободена по още едно търговско дело заради нарушаване на чл. 657, ал. 1,т.3 от ТЗ, преставайки да отговаря на изискванията на закона. „На същото основание чл. 657, ал.1, т. 3 от ТЗ (не отговаря на изискванията на закона) Даниела Куцева е била освободена от съда като временен синдик на ТЦ-ИМЕ АД на 5 декември 2014 г. С определението тя е била задължена да представи окончателен доклад  в 3-дневен срок. Отчетът е бил представен едва месец по-късно”, информира МП. В началото на 2015г. от списъка на синдиците бе изключен Панайот Велков. Той бе замесен в случаите с „Белведере“, „Ноу фрейм медия  България“ ЕАД и производството по несъстоятелност за ТВ7 ЕАД и др. Причините за заличаването му от списък бяха превишаване на правомощия, неправомерно сключване на договори за сметка на дружествата-ответници от негова страна, при което те са натоварвани със значителна парична тежест, както и различни действия, с които по същество е затруднявал упражняването на търговската дейност на дружествата.