Новини

Държавата не спира да яде от резерва си

За трети пореден месец през август консолидираният бюджет отчита дефицити, но управляващите продължават да се хвалят с излишъци. Малката подробност, която удобно пропускат, е, че излишъците са натрупани през първите пет месеца на годината, а през последните три месеца се харчат натрупаните резерви. Това се случва на фона на предвиден годишен дефицит от близо 1,3 млрд. лв., пише Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ). От месечното изпълнение на бюджета се вижда, че дефицитът през август от около 170 млн. лв. се дължи изцяло на дефицит по дейности, финансирани от европейски програми в размер на около 300 млн. лв., докато националният бюджет отчита излишък. През месец август консолидираните приходи са едва с около 100 млн. лв. по-високи в сравнение с август 2014 г., което отново се дължи на постъпленията по европейските програми - със 110 млн. лв. по-малко в сравнение с предходната година. При данъчните приходи няма изненади - постъпленията от основните приходоизточници (ДДС, акцизи, данък върху доходите на физическите лица и корпоративни данъци) се увеличават. С най-голям принос са акцизите върху горивата и тютюневите изделия, докато ДДС има скромен принос основно заради по-ниските постъпления от ДДС от внос. Направените консолидирани разходи през август са около нивата си от предходната година, като сериозно увеличение се наблюдава единствено при капиталовите разходи, над 90% от които са финансирани с европейски средства. По отношение на цялостното изпълнение на консолидирания бюджет за периода януари-август се наблюдават няколко особености. На първо място това е структурата на приходите, които са с около 2,3 млрд. лв. по-високи в сравнение с първите осем месеца на 2014 г. Около 2/3 от увеличението се дължи на по-високи постъпления от данъчни приходи и около 1/3 - на приходите по европейски програми. Това е сериозна разлика в сравнение с периода януари-април, когато по-високите приходи се дължаха поравно на увеличени данъчни приходи и помощи от ЕС.

Cross.bg