Новини

БНБ прие План за реформиране и развитие на банковия надзор

На проведено днес заседание Управителният съвет на БНБ прие План за реформиране и развитие на банковия надзор. Планът описва приоритетните дейности и сроковете за тяхното изпълнение през тази и следващата година, съобщава пресцентърът на БНБ. Реформирането и развитието на банковия надзор имат за цел да приведат надзорните практики в България във възможно най-пълно съответствие с актуалния международен стандарт, какъвто са Базелските основни принципи за ефективен банков надзор от 2012 година. Планът е резултат от близо едногодишен процес, който включваше основно два етапа: вътрешен анализ и оценка на процедурите и практиките на управление „Банков надзор" и независима външна оценка на ефективността на банковия надзор в България, изготвена от екип на МВФ и Световната банка. Неговото разработване, приемане и оповестяване съответстват на поетите от Управителя на БНБ ангажименти, свързани с управлението на БНБ, представени в Народното събрание. Cross.bg