Новини

Община Пловдив ще се грижи за Голямата базилика „Филипопол”

Правителството предостави на община Пловдив за управление за срок от 10 години археологическия комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”. Комплексът е културна ценност от национално значение и е един от най-интересните антични обекти в Пловдив. Към момента обаче изключителният му културен ресурс остава неизползван. С предоставянето на имота на местната власт ще е възможно опазването, експонирането, реставрацията и социализацията на културната ценност и интегрирането й в живота и структурата на града. Дейностите ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния археологически музей – Пловдив. На община Пловдив беше прехвърлена и собствеността върху второстепенни улици, които позволяват свързването на булевардите „Пещерско шосе” и „Свобода”. Терените ще бъдат използвани за осигуряване на безпрепятственото преминаване на транспортния поток и осъществяване на рехабилитационни дейности за възстановяване и запълване неравностите на пътната настилка. За построяването на служебен път, външен водопровод и външно електрозахранване на претоварна станция за битови отпадъци община Джебел получи имот от 14,5 дка в местността „Базалък” край с. Вълкович. Обектът е част от проекта за изграждане на регионален център за управление на отпадъците. Община Кирково също получава правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Те се намират в землището на с. Пресекаи са с площ 571 кв. м. Местната власт ще ползва терените за изграждането на резервоари в рамките на проект за водоснабдяване на махала Горна Пресека. С друго решение кабинетът предостави на Българското национално радио помещение в сградата на ул. „Ст. Караджа” №2 в Търговище. То ще се използва за нуждите на кореспондентския пункт на радиото в града. Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имот, управляван от Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Теренът от 1 дка се намира в Петрич, в него няма обекти на железопътната инфраструктура и е без функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Промяната дава възможност на НКЖИ да се разпорежда с имота, в резултат на което ще може да реализира необходимите за подобряване на финансовото й състояние приходи. Одобрени бяха и технически корекции в РМС 811/2013 г., с които са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за строителството на Северната скоростна тангента. С тях се отстранява фактическа грешка, допусната в отчуждителния акт, като се определя обезщетение за реално засегната от проекта сграда в землището на кв. „Илиенци”, Столична община.