Новини

Въвеждат се референтни стойности за изпълнението на дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството одобри промени в техническите изисквания за изпълнение на дейности и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. С изменението се предлага да бъдат въведени референтни стойности за отделни дейности, за да се гарантира ефикасното разходване на средствата. Лимитите ще бъдат публикувани в интернет страницата на МРРБ и ще се актуализират на всеки три месеца при необходимост. Всяка община ще трябва да се съобразява с обявените референтни стойности за отделните дейности. Контрол по спазването на референтните стойности имат областните управители, които имат задача да наблюдават процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия. Редът, по които ще се осъществява контролът, ще бъде определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В случай, че стойностите на превишаване на стойностите, разходите ще се покриват до размера на публикуваните лимити.