Новини

Министър Ивелина Василева открива третото заседание на Комитета за наблюдение на "ОПОС 2014-2020"

vasileva_5Днес от 9,30 ч.  в хотел „Балкан“ в София, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие третото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Общественият орган за наблюдение ще обсъди стратегически планове за изпълнение на приоритетните оси на програмата: „Води“, „Отпадъци“, „Натура 2000 и биоразнообразие“, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ и „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Участниците в заседанието ще разискват и методологии и критерии за оценка на проектни предложения по нови процедури, чието обявяване предстои. Сред тях са процедурите за втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по "ОПОС 2007-2013", установяване на шест центъра за повишаване на готовността на населението за реакция при наводнения и последващи кризи и др.