Новини

КЗК отмени класиране за обществена поръчка от 500 000лв. на Министерството на културата

Заради необосновано заключение, несъответстващо на изискванията в документацията, Комисията за конфликт на интереси отмени калсиране на Министерството на културата по обществена поръчка на стойност от близо 500 000лв. Става въпрос за решение на директора на дирекция „Европейски програми и проекти“ Ангел Ангелов в МК, чрез което е отстранена фирма при класиране на участниците по обществената поръчка „Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”. Обществената поръчка е била обявена в началото на тази година. Задачите на изпълнителя са били да изготвя междинни доклади за верификация на дейностите и разходите по проекта, а след това да изготви окончателен доклад за всеки един от тях. Пред КЗК жалбоподателят „Делойт одит” ООД оспорва решението на Министерството на културата да бъде отрстранена от участниците в процедурата, тъй като според ведомството юристът на въпросното дружество не отговаря на изискванията на възложителя. В резултат на това след отваряне на плик N:1 на първо място в процедурата е била класирано Обединение „Вер БГ08”. Според решението на МК от предоставената биография на юриста на жалбоподателя „не е видно, че същият отговаря на изискванията на възложителя, а именно - Минимум 2 години опит в областта на обществените поръчки по реда на ЗОП и/или възлагането на договори от бенефициенти, които не са възложители по ЗОП...”. „КЗК счита направеното заключение за необосновано и несъответстващо на изискванията в документацията, тъй като условието на възложителя е единствено да бъде доказан опит в областта на обществените поръчки, като така установеното изискване не посочва какви точно дейности се считат за релевантни, и следователно за съответстващ на минималното изискване следва да се приеме всякакъв професионален опит, стига да е свързан с областта на обществените поръчки”, пише в решението си комисията. Според нея в разглеждания случай участникът доказва опит на ключовия си експерт при осъществяване на одитни проверки и във връзка с контрола върху обществени поръчки, който безспорно показва участие в дейности от областта на обществените поръчки. Заради това комисияна връща процедурата от етап проверка на документите в плик №1 от подадените оферти при спазване на мотивите в решението. „В случая участникът доказва опит на ключовия си експерт”, мотивира се комисията. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок.