Новини

ОПОС 2014-2020 ще обяви седем процедури на стойност 326 млн. лв.

Предстои обявяването на седем нови процедури по ОП „Околна среда 2014-2020“ на стойност 326 млн. лв. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред участниците в третото заседание на Комитета за наблюдение. Членовете на обществения орган за наблюдение през новия програмен период обсъждат методологията и критериите за оценка на проектите, които ще бъдат подавани по тези процедури. Министър Василева откри форума и приветства  участниците. „Първите резултати са видими вече. До този момент са обявени три процедури, постъпи и първият проект – предложението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разработване на регионалните прединвестиционни проучвания“, казa министърът. Тя припомни, че до края на годината ще бъдат отправени покани към бенефициенти за подаване на проектни предложения на обща стойност над 1 млрд. лв. Министър Василева подчерта значението на процедурите, предмет на работата на Комитета. „Много важни са т. нар. фазирани проекти. Това са забавените проекти и сега ще може да бъдат довършени със средства от новия програмен период. Това ще осигури плавен преход от старата към новата програма“, посочи министърът. По отношение на превенцията от наводнения и свлачища тя открои поканата, която ще бъде отправена към ГД  „Пожарна безопасност и защита на населението“ за изграждане на 6 регионални центъра за реакция при бедствия и кризи. От голямо значение е изграждането на интегрираната система за управление на водите в реално време. Дейностите по проекта са в напреднала фаза – разработена е тръжната документация, предстои да се одобрят критериите и да се обяви поканата към бенефициента – Главна дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Министър Василева информира членовете на Комитета за напредъка по ОП  „Околна среда 2007-2013“.  „В момента тече изключително напрегнат процес на строителство, защото до края на октомври то трябва да приключи. Много проекти вече завършват – предстои да се открият регионалната система за управление на отпадъци в Перник, пречиствателната станция на Нови Пазар, готова е и пречиствателната  станция на Карлово.  Плащанията по ОПОС са вече над 3,29 млрд. лв. Това е 98% от ресурса на програмата, което е сериозен напредък и показва, че ключът към положителните резултати са доброто планиране и съвместната работа с бенефициентите“, посочи Василева. Министърът акцентира и върху стратегически документи по приоритетните оси, които ще бъдат представени пред участниците в третото заседание на Комитета. Те съдържат виждане за развитието и изпълнението на програмата до края на програмния период. Това ще подпомогне доброто планиране. Добре е да сме наясно какво ни предстои и как да постигнем заложените цели, каза министър Василева.