Новини

Цялостният процес по предоставяне на електронни услуги беше демонстриран в МТИТС

[caption id="attachment_116120" align="aligncenter" width="355"]OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/caption] Цялостният процес по предоставяне на услуги по електронен път през единния портал за достъп е вече завършен. Това беше показано днес по време на демонстрация на дейностите, изпълнявани по проекта за надграждане на платформата на електронното управление, финансиран от ОП „Административен капацитет“. Изпълнителите на всички дейности представиха техните разработки в тестова среда и демонстрираха реално как ще работи системата, след приключване на проекта. „Резултатите от този проект осигуряват пълната възможност една услуга да бъде заявена, платена и получена по електронен път“, каза Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии“ в МТИТС и ръководител на проекта. „Динамиката в процесите и информационните технологии, както и промяната в нормативната уредба налагат надграждане на съществуващите ресурси и системи, така че те да могат ефективно и бързо да обслужват крайния потребител, а именно гражданите“, допълни той. Христо Христов подчерта, че при избора на пилотни администрации са подбрани тези, чийто услуги са най-използвани, и биха улеснили най-много хора с тяхното електронизиране. По време на демонстрацията беше показан процесът на заявяване и получаване на Удостоверение за актуално състояние, издавано от Агенция по вписванията, Свидетелство за съдимост, предоставяно от Министерство на правосъдието и Свидетелство за митническа годност от Агенция „Митници“. „Само за миналата година над 700 000  човека са заявили издаване на Свидетелство за съдимост, а повече от 190 000 -  Удостоверение за актуално състояние“, каза Христо Христов и посочи, че с въвеждането на цялостния процес по електронно издаване на тези документи, потребителите ще бъдат улеснени. В рамките на събитието бяха показани модулите за е-заявяване, е-плащане, е-валидиране и е-връчване на документи, както и за еднократна автентификация на информационни системи и физически лица. Изпълнителите демонстрираха и обновената версия на Портала за достъп до електронни административни услуги, който служи за единна входна точка за заявяване на е-услуги. Показана бе и мобилната му версия. Друга дейност предвижда свързването на още 32 нови регистъра на централно ниво, с което значително ще се повишат възможностите за автоматичен обмен на данни между администрациите. Проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Той включва следните дейности: Дейност 1: Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт Дейност 2: Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри; Дейност 3: Доизграждане на инструменталната среда на електронното управление на Република България (БеУ); Дейност 4: Последващо развитие и усъвършенстване на ЕПДЕАУ; Дейност 5: Доизграждане на Контролно-технически център на електронното управление до Център за данни на централната администрация; Дейност 6: Надграждане на системата за електронни разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в България и разработване на услуга за удостоверяване на време. Общата стойност на проекта е малко над 20 млн. лв., а срокът за приключването му е до края на годината.