Новини

Габрово подаде инвестиционната си програма по „Региони в растеж”

5 основни и 4 резервни предложения очакват финансиране от ЕС

Списък с пет основни и четири резервни предложения е подаден за одобрение от община Габрово пред Управляващия орган на новата Оперативна програма „Региони в растеж“. Заложените проекти са многократно подлагани на обществено обсъждане, съобщиха от кметството. Както в. „Строител“ писа, намеренията на община Габрово са през 2016 г. да стартират обектите от градската среда, в които е включено благоустрояване на парк „Колелото" с прилежащи квартални пространства и част от центъра на града, реконструкция на кръстовището при Шиваров мост и благоустрояване на междублокови пространства – левия участък от бензиностанция OMV до моста, Източна градска улица - в частта от пресечката на ул. „Орловска“ с ул. „Дунав“. Паралелно с тези обекти ще започнат и дейностите по въвеждане на енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, както и преустройство на бившето училище „Радион Умников“, което ще се превърне в център за работа с деца. През 2016 г. се планира да започне реализацията на проекта за интегриран градски транспорт, който ще се изпълнява в рамките на три години. За периода 2016 – 2018 г. е заложено да бъдат изградени и рехабилитирани редица социални жилища. С висок приоритет и за гражданите, и за общината е преобразяването на Дома на културата „Емануил Манолов“. Сградата не е претърпявала сериозен ремонт от построяването си - повече от 50 години. Предвидено е дейностите да стартират през 2017 г. и да бъдат реализирани за две години. Максималният размер на средствата, които Габрово ще получи пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, е 25 739 640,08 лв. Въпреки че по настоящата схема не е задължително осигуряването на собствен ресурс, за да осъществи повече важни проекти, общината е предложила съфинансиране в размер на 6 526 482,96 лв. Средствата ще бъдат залагани поетапно при изготвяне на годишните бюджети. До края на май 2016 г. конкретните предложения трябва да бъдат внесени за съгласуване от оценяващото междинно звено за поне половината от обектите в основния списък. Проекти ще могат да бъдат подавани текущо до 31 май 2019 г. В списък с резервни предложения, които могат да бъдат реализирани до 2022 г., в случай че се освободи ресурс по програмата, е заложено внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Предвидени са допълнителни дейности по отношение на градската среда чрез благоустрояване на междублокови пространства в кварталите „Младост“ и „Трендафил“, благоустрояване на улиците „Емануил Манолов“ и „Чардафон“ с прилежащите пространства, парк „Баждар“, реконструкция на пл. „Възраждане“. По приоритет „Културна инфраструктура“ са заложени ремонтни дейности в Дома на хумора и сатирата и сградата на Кукления театър. Общата планирана стойност на резервните проекти е 17 821 776,76 лв.