Новини

Зам.-министър Деница Николова: Проекти за над 15 млн. евро от България са подадени по първата покана на програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния 2014-2020

В 70 проекта водещите партньори са организации и институции от България, най-активни са областите Видин, Русе и Добрич

Общо 36 проекта одобри за финансиране Комитетът за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. Те са общо 36 на стойност 24 937 162 евро и са за изпълнение на меки мерки в приоритетните оси на програмата – „Добре свързан регион“, „Зелен  регион“ и „Безопасен  регион“. Приблизителният бюджет за българските партньори е 15,23 млн. евро. Третото заседание на комитета, в рамките на което бяха разгледани проектните предложения, се проведе в Букурещ, Румъния. От българска страна в него участва заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя изрази своето задоволство от бързите темпове, с които се изпълнява програмата и акцентира върху необходимостта от активното участие и отговорната позиция на всички членове на Комитета. В рамките на първата покана са подадени 117 проекта, като най-голям е интересът към Приоритетна ос 2- „Зелен регион“, по която са подадени 89 предложения. В 70 проекта водещите партньори са организации и институции от България, като с най-голяма активност се отличават областите Видин, Русе и Добрич. Първата покана обявена през март т.г. като крайният срок за подаване на проектни предложения за меки мерки беше 30 юни, а за инвестиционни мерки – 30 септември. Общият размер на финансирането е 208 130 964 евро, от които 180 972 413 евро  (87%) за инвестиционни проекти и 27 158 544 евро  (13%) - за меки мерки. В рамките на проведеното заседанието бяха обсъдени и одобрени и Насоките за кандидатстване по втората покана за набиране на проектни предложения, която има за цел да създаде солидно партньорство в допустимата територия чрез финансиране както на меки мерки – като стратегии, семинари, обмен на опит и знания, така и на инвестиционни проекти с конкретно въздействие върху трансграничната територия. Дейностите ще бъдат финансирани в рамките на Приоритетна ос 4 – „Квалифициран и приобщаващ“ регион, която цели създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила, и от Приоритетна ос 5 – „Ефикасен регион“, целяща увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион. Общият разполагаем бюджет за кандидатстване по двете приоритетни оси възлиза на 30 458 192 евро. С тези средства ще бъдат подкрепяни два типа дейности – меки мерки /изследвания, стратегии, семинари, обмен на знания и добри практики/ и инвестиционни дейности, които имат конкретен ефект върху трансграничната територия. Размерът на средствата за дадена операция ще варира между 100 000 евро и 1 500 000 евро в зависимост от целите и портретите на операциите. Крайният срок за подаване на проектни предложения за меки мерки е 15 март 2016 г. Повече информация можете да откриете на интернет страницата на програмата или на сайта на МРРБ в секцията Програми за европейско териториално сътрудничество.