Новини

Клубовете на НКСВ обменят опит

В изпълнение на приетото решение от ръководството на НКСВ – Бургас, за споделяне на опит с колегите им от Пловдив започнаха контакти с председателя на клуба в Града под тепетата - инж. Йорданка Близнакова. Срещата между двете регионални структури на НКСВ се проведе по време на Международния технически панаир Пловдив. За ползотворното протичане на дискусиите предварително бяха определени основните теми: Развитие и организационно укрепване на клубовете – нови цели, подходи и активни връзки на членовете помежду им и със сродни организации и институции. Почетни членове и почетен знак. Използване на грамоти, поздравления; поддържане активността, информираността и професионалната подготовка на членовете, включително рационалното използване на техните знания и опит в полза на обществото. Изнасяне на лекции, творчески вечери; следене отблизо на нормативната база, промените в нея и коментиране резултатите от тяхното приложение. При нужда изпращане на становища до компетентните държавни институции; подпомагане на професионално-образователната система с тематични изложби, различни конкурси, стимулиращи високи резултати в усвояване на учебния материал и професионалното майсторство. Връчване на награди и поощрения. Изнасяне на лекции от изтъкнати строители за постигнати от тях резултати и на производители на съвременни строителни материали, изделия и съоръжения; връзки с обществеността и общините. Меморандуми с ОП на КСБ, местните власти, професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия. Още след пристигането си в Пловдив групата се отправи към панаира, за да разгледа представените експозиции. След обиколката се състояха разговорите с инж. Саркис Гарабедян, член на УС на НКСВ и представител на местния Клуб на строителите ветерани. Съгласно договорената програма той ги заведе в сградата на ОП на КСБ - Пловдив, където бе планирано провеждането на дискусия по проблемите на професионалното образование. Срещата се състоя под ръководството на Пламен Иванов, зам.-председател на УС на КСБ. В рамките на дискусията беше обсъдено състоянието и квалификационното ниво на професионалното образование и изработената в края на 2014 г. стратегия за него. Дискутирани бяха резултатите от обучителния магистърски курс за управление на строителното производство, както и източниците за финансиране на практическите занятия в професионалните гимназии и на строителните обекти. На срещата Пламен Иванов запозна присъстващите с разработената от него „Алтернативна система за професионална квалификация на кадри в строителството”. Те получиха няколко екземпляра от нея, като поеха ангажимент да проучат в детайли написаното и да дадат становища. След това беше проведена среща и с Клуба на строителите ветерани в Пловдив, която бе открита от председателя инж. Йорданка Близнакова. Тя изтъкна важното значение на дискусиите за обмяна на опит. Председателят на НКСВ – Бургас, инж. Дамян Камбуров връчи на домакините поздравителен адрес по случай 107-ата годишнина от обявяването независимостта на обединена България. След това той представи копия от оригиналните документи, разработвани и ползвани от клуба в морския град в процеса на работа. Те включваха годишния отчет за извършеното през 2014 г., меморандум за работа между ОП на КСБ – Бургас, и клуба, меморандум за съвместна дейност между ПГ по САГ „Кольо Фичето” в Бургас и клуба, заповед за създаване и ред за връчване на почетния знак на клуба „Цар Симеон Велики”, правилник за провеждане и присъждане на почетен плакет „Перспективен строител”, паметна бележка за изнесената лекция за технологията „пълзящ кофраж” от инж. Камбуров пред учителите и учениците от ПГ по САГ и членовете от клуба, поздравителния адрес до ПГ по САГ „Кольо Фичето” по случай 55-годишния юбилей на гимназията, връчен на тържествения учителски съвет. На този съвет клубът в Бургас бе награден със златната значка „Кольо Фичето” за особен принос в утвърждаване и издигане авторитета на гимназията. Споменати бяха и публикациите във вестник „Строител”.