Новини

КЕВР решава за преференциалните цени на ВЕИ

Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР ще проведе обществено заседание за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса. Преференциалните цени се определят по реда на Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, като се отчитат видът на възобновяем източник, видовете технологии, инсталираната мощност на обекта, мястото и начинът на монтиране на съоръженията, както, инвестиционните разходи, нормата на възвръщаемост, структурата на капитала и на инвестицията, производителността на инсталацията според вида технология и използваните ресурси, разходите, свързани с по-висока степен на опазване на околната среда, разходите за суровини за производство на енергия, разходите за горива за транспорта, разходите за труд и работна заплата и другите експлоатационни разходи. В доклада на работната група относно на ценообразуващите елементи, формиращи преференциалната цена за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони и които са с инсталирана електрическа мощност до 500 kW и използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, е установено съществено изменение на ценообразуващи елементи като експлоатационни разходи, разходи за амортизации и възвръщаемост на капитала, вследствие на намаления с 53,34% размер на инвестиционния разход за 1 kW инсталирана мощност в размер на 2 800 ?/ kW, съгласно представени в Комисията ценови оферти, спрямо 6000 ?/ kW, съгласно Решение Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, и ръст от 17,64% на цената на суровината за производство на енергия в размер на 50 ?/t (97,79 лв./т), спрямо 42,50 ?/t (83,12 лв./т), съгласно Решение Ц-24 от 30.06.2015 г. на КЕВР, които се отразяват пряко върху ценообразуващите елементи и води до съществено изменение на крайната цена. При отчитане на влиянието на тези ценообразуващи елементи е обосновано преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от електрически централи с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци, да бъде определена в размер за експлоатационните разходи - 233,67 лв./MWh, за разходи за амортизации - 43,46 лв./MWh, за възвръщаемост - 31,98 лв./MWh. На днешното заседание Комисията трябва да подложи доклада на работната група на обществено обсъждане и да насрочи дата за взимане на крайно решение по отношение на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.