Новини

Съветът по изменение на климата обсъди подготовката на България за световните форуми в края на годината

unnamedМинистърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва във второто заседание на Националния експертен съвет по изменение на климата, в който се включиха представители на държавните институции, научните среди и неправителствените организации, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата. „Според последния доклад на Европейската агенция по околна среда, България се нарежда на челно място сред страните членки по изпълнение на целите на ЕС за редуцирането на емисиите парникови газове, използването на възобновяеми енергийни източници и повишаването на енергийната ефективност до 2020 г., заяви министър Василева. За предстоящата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) и 11-ата Среща на страните по Протокола от Киото, която ще се проведе в периода 30 ноември - 11 декември 2015 г. в Париж, България подготвя позиция, в която ще настоява всички държава да поемат конкретни ангажименти за намаляването на емисиите на парникови газове, както и за изготвянето на споразумение, в което тези ангажименти да бъдат правно обвързващи. Страната ни ще настоява и за установяването на общовалидни правила, според които да се оценяват усилията и приноса на всяка държава за редуцирането на емисиите парникови газове. По другата важна тема, която се дискутира на Съвета – предложението на ЕК за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, с оглед постигането на целите по климата и енергетиката до 2030 г., позицията на България изцяло ще се стреми да отчете интересите на националните индустрии и да защити изложените на риск от въглеродно изтичане, заяви министър Василева. Националният експертен съвет по изменение на климата е създаден по Закона за ограничаване изменението на климата, за да подпомага дейността на министъра на околната среда и водите в провеждането на държавната политика по ограничаване на изменението на климата. Заседанията му се свикват по въпроси, които изискват становището и компетентността на широк кръг заинтересовани ведомства и организации, или когато това е предвидено в нормативен акт.