Новини

Българска банка за развитие стартира нова програма за индиректно микрофинансиране

Българска банка за развитие (ББР) стартира нова инициатива за индиректно микрофинансиране с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм на микрофинансиране „Прогрес“. Програмата ще се осъществява чрез търговските банки и техните дъщерни дружества – финансови институции, които предоставят лизинг и кредитиране на микропредприятия. Целта на схемата за индиректно финансиране е предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро. Програмата е насочени към предприятия с до 10 работника и активи до 2 млн. евро. Допустими бенефициенти са също самонаети лица, предприемачи, желаещи да стартират нов бизнес, лица, загубили работа или със затруднен достъп до кредитен ресурс. Бюджетът на програмата е 6 250 000 евро, като е предоставена възможност финансовите институции, заявили интерес към схемата, да кандидатстват за целия размер на ресурса. Минималният обем на кредитите, които могат да бъдат предоставяни на партньорите по програмата, е 500 000 евро. Очаква се инициативата да стартира през м декември, като търговските банки и финансовите институции могат да заявят интерес за включване в нея до 13 ноември 2015 г. Партньорите по програмата ще имат възможност да получат кредитен ресурс на фиксиран лихвен процент от 1,75% + марж от 0,05% годишно и ще бъдат селектирани главно според финансово им състояние и предлаганите от тях най-благоприятни условия за клиентите.