Новини

Депутатите приеха на първо четене новия ЗОП

Народните представители приеха на първо четене в пленарна зала проекта за нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), който е внесен от Министерския съвет. Той се явява част от предварителните условия, които трябва да бъдат изпълнени във връзка със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.  Законопроектът  включва над 250 члена. Целта на вносителя е да се приеме рамков закон, чрез който да се предотвратят бъдещите чести промени и да бъде установена относителна стабилност на нормативната база, касаеща тръжните процедури.  Той ще бъде придружен от правилник за прилагане, в който ще бъдат развити по-детайно техническите въпроси. В нормативния акт се транспонират европейските директиви, касаещи търговете и концесиите. Те трябва да се въведат в българското законодателство до 18 април 2016 г.  Новите директиви съществено се различават от предшестващите ги и въвеждат изцяло нова уредба, в която е акумулирана практиката на Съда на ЕС, както и натрупаният от държавите членки опит. Въвеждасе и т.нар. Единен европейски документ за обществени поръчки, представляващ декларация в унифицирана за ЕС форма, която ще се попълва и подава от кандидатите и участниците в процедурите. Чрез нея те ще декларират изпълнение на условията относно личното състояние и критериите за подбор, без на този етап да им се изискват удостоверителни документи. По този начин се цели улесняване на заинтересованите лица, както и унификация на процеса в границите на ЕС.