Новини

Таблица с референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (към дата 26.10.2015 г.)

Kъм 26.10.2015 г.

С ПМС № 282/19.10.2015 г. бяха приети промени в т. 4. „Изисквания към обществените поръчки“ от Методическите указания по националната програма. Текстовете са допълнени и се предвижда възможност да се публикуват на интернет страницата на МРРБ референтни стойности за отделните дейности по сградите, като тези стойности ще могат да се актуализират на всеки три месеца при необходимост. Предвидено е всяка община задължително да се съобразява с публикуваните референтни стойности за отделните дейности. Заложено е в рамките на програмата да се осъществява контрол по спазването на референтните стойности за отделните дейности чрез областните управители, които са отговорни да наблюдават процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране съгласно Методическите указания. Редът за упражняване на контрола ще се извършва чрез Правила за осъществяване на мониторинг на референтните стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. С въвеждането на референтните стойности ще се създаде рамка, която от една страна да гарантира ефикасното разходване на средствата по програмата, а от друга да подпомогне общините при реализирането на допустимите дейности. Въвеждането на референти стойности ще спомогне за спазване на бюджетната и финансова дисциплина при разходването на средства по програмата. Заложената възможност за актуализация на стойностите на всеки три месеца, при необходимост, ще позволи да се следи за спазване на пазарния принцип, както и да се отчитат своевременно спецификите и промените на пазара. Таблица с референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (към дата 26.10.2015 г.)