Новини

НКСИП обяви обществена поръчка за супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на АМ „Хемус“

Национална компания „Стратегическа пътна инфраструктура“ стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: първа обособена позиция – участък от A2 (Ябланица) до III-307 и втора обособена позиция – участък от III-307 до II-35“. Прогнозната стойност на посочените услуги по двете обособени позиции е в размер на 15 200 000 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение на всяка от тях е 55 месеца. Финансирането на проекта е предвидено по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 01.12.2015 г. в офиса на възложителя на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9, ст. 2 - „Деловодство”. Публичното отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 02.12.2015 г. в заседателната зала на НКСИП на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Повече информация за поръчката може да бъде намерена на страницата на НКСИП www.ncsip.bg в обособената част от нея „Профил на купувача“, подгрупа „Процедури“, електронна преписка ОП-34.