Новини

Заместник-министър Николова ще участва в първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България

На 4 ноември 2015 г. в гр. Сандански ще се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, на което се очаква да бъдат одобрени пакети с документи за кандидатстване по две покани - първата отворена покана за набиране на проектни предложения и втората стратегическа покана. Заседанието ще бъде открито от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 е една от общо петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които Република България ще участва през периода 2014-2020 г. Тя ще се изпълнява на територията на регионите от ниво NUTS III, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция. Общият размер на средствата по нея възлиза на 129 695 569 евро, от които 110 241 234 евро от ЕФРР и 19 454 335 евро национално съфинансиране от двете държави. Програмата ще функционира чрез пет приоритетни оси (ПО): ПО 1 Конкурентен и иновативен трансграничен регион; ПО 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; ПО 3 Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност; ПО 4 Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване и ПО 5 Техническа помощ. Проектите, които ще могат да кандидатстват за финансиране трябва да включват поне по един партньор от двете държави. Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимия регион, като следва да са организации които не генерират печалба (в т.ч. местни/регионални/национални власти или подчинени структури на местни/регионални/национални власти, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; здравни заведения; културни институции; обществени центрове/читалища; регионални агенции по заетост; неправителствени (НПО) или нестопански организации образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружение от две или повече от изброените).