Новини

Банковият надзор не е достатъчно ефективен, гласи доклад на Сметната палата

Банковият надзор не е достатъчно ефективен за поддържане на стабилността на банковата система и за защита интересите на вложителите, поради невъзможността му своевременно да установи проблемите в кредитните институции, както и да предприеме адекватни мерки за тяхното предотвратяване. Това гласи заключението на одитния доклад на Сметната палата за ефективността и ефикасността на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 1 януари 2012г. до 31 декември 2014г. Одитният доклад е оценявал нормативната осигуреност, планирането и изпълнението на надзорната дейност от гледна точка на тяхната ефективност. „Извън обхвата на одита остават оценката за ефикасността на банковия надзор, предвид ограничените времеви и човешки ресурси на одита”, пише в документа. В резюмето на доклада се предупреждава, че заради липсата на ред за текущото съхраняване и архивиране на информацията в управление „Банков надзор“, няма достатъчна увереност, че при изпълнението на одитната задача е предоставена цялата изискуема информация. Като елемент, съществено затруднил работата на одиторите, са описани системните закъснения при предоставяне на изискваните документи и информация. БНБ няма стратегия за надзорната си дейност Поражда се риск от неетични практики, субективизъм и неефективност поради факта, че почти всички правомощия и отговорности по банковия надзор са концентрирани в подуправителя на управление „Банков надзор“; освен това УС и управителят на БНБ са неангажирани с надзорния процес, пишат одиторите. „УС на БНБ е предоставил правомощие на подуправителя на управление „Банков надзор“ да прилага и неформални мерки за въздействие. Това е в противоречие със Закона за кредитните институции”, смятат те. Одиторите са заключили, че БНБ няма стратегия за осъществяване на надзорната дейност с определени цели, приоритети, задачи и мерки. Оказва се също така, че Значителен брой служители имат права да модифицират съхранявана чувствителна информация на сървър във вътрешната мрежа на БНБ, който не е класифициран като информационен актив и няма определен собственик. По отношение на управлението на риска от конфликт на интереси от одитния доклад се разбира, че в БНБ не са извършени проверки по същество за несъвместимост и за частни интереси. В рамките на управление „Банков надзор“ липсва изградена система за управление на рисковете от нередности и измами. Одиторите: нужни са правила, регламентиращи организацията по планиране на надзорните инспекции В резултат на отчетените нарушения, одиторите са задали повече от четири страници с препоръки. Сред първите е: „Да се регламентират конкретни контролни функции на УС на БНБ по отношение на управление „Банков надзор“, с оглед ефективното осъществяване на банковия надзор, включително да се разработи механизъм за отчетност и контрол между подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, управителя и УС на БНБ.”. Одиторите съветват да бъдат утвърдени и правила, които да регламентират вътрешния ред и организация на процеса по планиране на надзорните инспекции, включващи: ясни отговорности на длъжностните лица, участващи в процеса; изискване за мотивиране на направените предложения, включително по отношение на обхвата на тематичните проверки в контекста на рисково-базирания подход; ред за комуникация и срок за изготвяне и утвърждаване на годишния план. Препоръчва се да бъдат утвърдени правила и процедури, които да регламентират реда за обмен, съхраняване и архивиране на информацията, представляваща професионална и/или банкова тайна. Също така е нужно да бъдат предприети действия за гарантиране на прозрачността и публичността при подбора, назначаването, докладването и контрола върху действията на квесторите. „Да се извърши анализ относно достатъчността и потребностите от персонал и се предприемат необходимите действия за ресурсно обезпечаване на дейността по банков надзор”, гласи друга препоръка. Сметната палата приема в доклада си, че частични действия в различните нива на управление на БНБ по отношение на банковия надзор са правени, но въпреки това, „не са предприемани адекватни мерки, в т.ч. санкции и глоби, в случай на неизпълнение на наложените надзорни мерки и препоръки. Системното неизпълнение на наложените надзорни мерки показва липса на реален механизъм за въздействие от страна на банковия надзор, поради което няма увереност, че целите на БНБ за стабилна банкова система и защита интересите на гражданите могат да бъдат постигнати в пълна степен.”.