Новини

Министър Василева ще получи сертификат за качество на услугите в МОСВ – БДС EN ISO 9001:2008

Василева/VasilevaМинистърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще получи на 5 ноември 2015 г. сертификат за съответствие на функциониращата система на МОСВ със стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Сертификацията повишава общественото доверие и имиджа на Министерството на околната среда и водите. Целта на проекта „Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в МОСВ“, изпълняван по ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, е да повиши капацитета за предоставяне на качествени административни услуги от Министерството на околната среда и водите чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008. С реализирането на проекта се въвежда система за управление, която води до вътрешно-нормативни и организационни подобрения, позволяващи бързо, ефикасно и ефективно предоставяне на административни услуги от МОСВ. Сертифицирането на въведената система осигурява съответствието с най-съвременните международно признати стандарти за качество при предоставяне на административните услуги. Изпълнението на проекта създава организационни и документални предпоставки за постоянно подобряване на системата за управление, чрез което се гарантира най-добро качество на предоставяните от МОСВ административни услуги според потребностите на гражданите и бизнеса. Основните целеви групи на проекта са централната администрация на МОСВ, 16-те регионални инспекции по околна среда и води, четирите Басейнови дирекции за управление на водите и трите дирекции на Националните паркове. Допълнителна целева група са крайните потребители на административните услуги – гражданите и бизнеса. Финалната пресконференция по проекта е от 11, 30 ч. на 5 ноември 2015 г., в заседателна зала на МОСВ – бул. „Мария Луиза“ №22.