Новини

Публикуван е докладът на Световна банка за модела за въвеждане на смесена система за тол такса и електронна винетка

Министерството на регионалното развитие публикува приетият от Министерския съвет днес доклад на Световна банка, с който се предлага модела на въвеждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, както и предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване и даване на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси В доклада на банката се посочва, че вследствие от дългосрочното хронично недофинансиране на националната пътна система България има голяма потребност от поддръжка и модернизация на пътищата, което е предпоставка за осигуряване на икономически растеж, подобряване на управлението на трафика, безопасността по пътищата, национална свързаност, улесняването на търговията и сигурността. Налага се изводът, че поддържането и изграждането на пътищата в страната предполага наличие на значителен финансов ресурс. В приетата от МС Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г. и средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията е посочен финансов недостиг в размер на 6,922 милиарда лева. Сегашното ниво на приходи от източници като стикер-винетки и ограничените възможности на държавния бюджет, както и очертаващата се липса на финансиране със средства от Европейския съюз след периода 2014-2020 г., налагат нов подход за дългосрочно устойчиво решение при осигуряването на необходимите средства за покриване на нарастващите разходи, свързани с изграждането и поддържането на републиканската пътна мрежа. Поради тази причина е необходимо да бъде приложен по-съвременен и интелигентен подход за събиране на пътни такси, отколкото позволява сегашната вече морално и технологично остаряла система, базирана единствено на стикер-винетка. Пътните такси трябва да се базират на интелигентен инструмент с цел да се разпределят по-справедливо разходите между ползвателите на пътната мрежа, а не както е сега на база „една цена за всички“. Технологиите предлагат нови възможности за постигане на тази цел, като събиране на приходи при различни цени от различни видове превозни средства и по различни пътища, както и да се приложи принципът потребителят/ замърсителят заплаща, така че тези превозни средства, които най-много ползват и увреждат пътищата да заплащат повече. Такъв подход ще позволи на държавата да въведе интегрирана и единна система за събиране на пътни такси без формиране на задръствания и опашки от превозни средства по пътищата. Оптималното събиране на нетните приходи предполага системата да бъде оперативно съвместима с останалата част на ЕС, в съответствие с Директива 2004/52/ЕС относно оперативната съвместимост на системите за електрони пътни такси. Всеки бъдещ подход следва да бъде гъвкав от гледна точка на бъдещите политики и нужди, нарастването на потребителите и ръст в използването пътната мрежа, както и да може да спомогне за въвеждането на нови услуги и съществуващите нужди на държавата за данни, като например на митническите власти. Преди всичко, подходът трябва да е лесен за приложение и за постигане на високи нива на спазване направилата от страна на потребителите. Геостратегическото местоположение на България, през чиято територия преминават два основни Транс-европейски коридора, дава възможност за събиране на приходи от посещаващите и транзитно преминаващи превозни средства, с цел поддръжка качеството на пътната мрежа и по-доброто функциониране на граничния контрол и дейностите по вътрешна сигурност. Сегашната система на винетни стикери не събира всичките дължими приходи, тъй като не е система, при която лесно се контролира правоприлагането, а освен това е несправедлив модел на таксуване, тъй като таксуването е по продължителност на достъпа до пътната мрежа, а не на база изминато разстояние. Новите подходи за по-интелигентно и по-ефективно събиране на пътни такси от сегашната система базирана на стикер-винетки биха могли да увеличат приходите по по-справедлив начин. Технологиите за начисляване на пътни такси са вече по-лесни за ползване, оборудването, което се инсталира в автомобила е далеч по-евтино, и те са се доказали в практиката на много страни като способи за генериране допълнителни приходи, особено при товарните автомобили. Нови системи и услуги за събиране на пътни такси се въвеждат всяка година и информацията по експлоатацията им и пазарния им размер също се увеличава. Много страни от Централна и Източна Европа вече са въвели пътни такси за тежкотоварни автомобили, а някои дори обмислят решения по отношение на всички превозни средства в бъдеще. Както и технологиите за пътни такси, така и технологиите за масовия потребител и за превозните средства, които излизат на пазара, предлагат увеличена свързаност на превозни средства и между хората, нови начини за заплащане на услуги и нови начини за намаление на разходите. Понастоящем, приходите от винетки са недостатъчни за поддържането на пътната мрежа, а още по-малко – за бъдещи инвестиции. Стратегията за развитие на пътната инфраструктура сочи, че държавата се сблъсква с предизвикателства при финансирането на строителството и необходимата рехабилитация на всичките съществуващи пътища и мостове в рамките на 5 до 7 години. Налице е критично важна потребност да се осигури дългосрочно, предвидимо финансиране, за да се даде възможност за реализирането на смислена, последователна и устойчива политика по отношение пътищата. Това изисква допълнително инвестиране на поне 600 млн. лв. нетни приходи годишно. Анализите в доклада на Световна банка и препоръките показват, че следва максимално бързо да се стартира процесът за избор на изпълнител с оглед обезпечаване старта на приходите от новия модел за пътно таксуване най-късно до 2018 г., което е в съответствие и със Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъде органът, който ще начислява пътните такси. Тя ще проведе процедура за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси съобразно действащото българско законодателство, като за разработване на пълния пакет от документи ще бъде създадена работна група със заповед на министър-председателя, включваща представители на министерствата и ведомства. Работната група ще трябва да разработи и необходимите законодателни промени и подзаконовата нормативна уредба за функционирането на системата за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси. Докладът на Световна банка е публикуван на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел Нормативни актове – Други.