Новини

Внедряване на нови функионалности в информационната система на Търговския регистър

Агенция по вписванията уведомява своите потребители, че в изпълнение на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър /обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г./, от 13 ноември 2015 г. в системата на Търговския регистър са внедрени функционалности, съгласно които:

  1. Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Произнасянето ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите когато на заявителя са дадени указания.
  2. Когато заявителят е посочил електронна поща, дадените указания ще се изпращат и на нея освен оповестяването им по партидата на дружеството в Търговския регистър и електронната страница на агенцията.