Новини

Стартира приемът на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Над 11 млн. евро са предвидени за проекти по първата Покана на програма, по осите за опазване на околната среда и развитие на туризма

Стартира приемът на проектни предложения по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Над 11 млн. евро са средствата за проекти между двете държави по първата Покана, която обявяват днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. От българска страна в разработването и изпълнението на съвместни проекти в трансграничния регион са допустими областите Бургас, Ямбол и Хасково, а от турска - провинциите Одрин и Къркларели. Проектните предложения се набират по две от приоритетните оси – „Околна среда“ и „Устойчив туризъм“. Сред специфичните цели са предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район, подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи, повишаване на туристическата привлекателност чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, развитие на общи туристически дестинации и увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество. Целта на програмата е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави и укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа. Кандидатите ще могат да подават проектни предложения за финансиране на меки мерки и инвестиционни проекти. Минималната стойност на проектите за меки мерки е 50 хил. евро, а максималната – между 100 хил. евро и 120 хил. евро, в зависимост от специфичните цели. За инвестиционните проекти минималната стойност е 250 хил. евро, а максималната, в зависимост от специфичните цели, е между 400 хил. евро и 600 хил. евро. Крайният срок за кандидатстване е 17:30 часа българско време на 16-ти март 2016 г. на адреса на Съвместния секретариат на програмата на ул. „Патриарх Евтимий” № 2 (ет. 3, офиси 88, 89, 90, 91) в Хасково. Пълният пакет документи с насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници: www.ipacbc-bgtr.eu; www.ab.gov.tr; www.mrrb.government.bg; www.eufunds.bg. В следващите месеци ще бъде организирана и проведена информационна кампания за кандидатите на територията на Република България и Република Турция. Датите и местата на провеждане на информационните събития ще бъдат обявени на интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgtr.eu).