Новини

Публикуваха проект на Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Публикуваха проект на Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. Той е качен на Портала за обществени консултации на Министерския съвет - www.strategy.bg. Проектът на Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите е разработен на основание чл. 31, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Проектът регламентира също единна методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на сгради, както и параметри на скала на класовете на енергопотребление за различни по предназначение категории сгради. Разработени са нови приложения за скалата на класовете на енергопотребление за отделните категории сгради, за изчисляване на икономическата ефективност и ефикасност за жизнения цикъл на технически решения за съхранение на енергията в сгради и за изчисляване на количеството топлина от преобразуване на слънчевата енергия при загряване на вода за битови нужди. С проекта на наредба се постига хармонизиране на изискванията с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС, на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 2012 г. и на Регламент (ЕС) № 305/2011 относно техническите спецификации и националните приложения за строителни продукти, както и с приложимите стандарти.