Новини

Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. В гласуването уастваха 212 народни представители, от които 138 бяха „за”, 65 – „против”, а 9 се въздържаха. Предвижда се бюджетният дефицит да бъде в размер на 1.8 млрд. лв., което отнесено към прогнозния размер на БВП се равнява на 2 процента. Според заложените параметри очакваният растеж на БВП за 2016 г. е 2,6 на сто, а средногодишната инфлация 0,5 процента. Министърът на финансите Владислав Горанов отбеляза, че философията на бюджет 2016 е стабилност, реалистичност и резултат. Сред ключовите приоритети на законопроекта за държавния бюджет, които той открои, са образованието, инфраструктурата, спадът на безработицата и запазване на стабилността на публичните финанси в средносрочен план. Проектобюджетът предвижда и увеличаване на средствата за общините. За бюджетни взаимоотношения с общините се предлага обща сума 2 662.1 млн.лв., от която за местни дейности са определени 403,6 млн. лв. и за делегираните от държавата дейности 2 258,5 млн. лв. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. се правят промени в Закона за държавния бюджет за 2015 г. В доклада на бюджетната комисия бе посочено, че съгласно разчетите на управляващите органи за префинансиране на разходи по програмите и за осигуряване на съответното национално съфинансиране на проектите са необходими допълнителни трансфери в размер на 714, 7 млн. лв.