Новини

ОП „Добро управление” открива процедури за близо 80 млн. лв. догодина

Общият ресурс на програмата е 335 919 605 евро

Невена Картулева Ирена Първанова, ръководител на Управляващия орган на трите оперативни програми – „Техническа помощ 2007 - 2013“ (ОПТП), „Административен капацитет 2007 - 2013“ (ОПАК) и „Добро управление 2014 - 2020“ (ОПДУ), направи отчет за напредъка по тях. Това стана в рамките на годишната информационна среща за трите инструмента, организирана от Дирекция „Добро управление“ към Министерския съвет, която се проведе в „София хотел Балкан“. От изказването на Първанова стана ясно, че догодина ще бъдат обявени шест процедури по ОП „Добро управление 2014 - 2020“ на обща стойност 79,7 млн. лв. „И през новия програмен период ще продължат целенасочените инвестиции за укрепване капацитета на държавната администрация и съдебната система. За целта са предвидени средства в общ размер на 335 919 605 евро по ОПДУ. През 2016 г. по програмата ще бъдат отворени шест процедури на 79,7 млн. лв.“, съобщи Първанова. В презентацията си тя направи отчет на изпълненото по ОПТП и ОПАК - от изминалия програмен период до момента, и обясни какво предстои по новата ОПДУ. Ирена Първанова напомни, че ОП „Добро управление“ продължава целенасочените инвестиции за укрепване капацитета на държавната администрация и съдебната система – сфери, които досега бяха финансирани по ОП „Административен капацитет“. Сред приоритетите на програмата са намаляването на административната и регулаторната тежест за гражданите и бизнеса, увеличаването на достъпните услуги, предоставяни по електронен път, и ефективното функциониране на ИСУН 2020. В рамките на ОПДУ за тази година са предвидени 10 млн. лв. за функционирането на 27-те областни информационни центъра. Целта е да се популяризират възможностите, които Европейският съюз предоставя до 2020 г. Минималната стойност на всеки от проектите в това направление е 200 хил. лв. Бенефициенти по процедурата са общините, на чиято територия са административните центрове на 27-те области. Те могат да подават проектни предложения до 21.12.2015 г. Шестте процедури в плана за работата по ОПДУ през следващата година включват и три схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 79,7 млн. лв. ще бъдат разпределени за проекти в следните сфери: подобряване на дейността на контролните, регулаторните и приходните органи; въвеждане на системи за управление на качеството; повишаване капацитета на служителите в администрацията; повишаване на обществената осведоменост в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство; граждански контрол върху реформата в съдебната система; укрепване капацитета на НСОРБ за изпълнението на проекти, финансирани от ЕСИФ. От представянето на напредъка по ОП „Техническа помощ” стана ясно, че показателите бележат значителен ръст през 2015 г. Сертифицираните разходи са в размер на 84 746 341 лв., или 79% от бюджета, като до края на годината сумата трябва да нарастне с 30,6 млн. лв. Изплатените до момента средства са 93 533 986,37 лв., или 88% от бюджета на програмата. Общо 5050 са обучените по ОПТП експерти на местните власти и други структури. Създадени са и 27 областни информационни центъра. ОПТП е най-малката оперативна програма с общ бюджет 111 129 139 лв., от които средствата от ЕС са 94 459 769 лв. Напредъкът по отделните й приоритетни оси от началото на програмния период до 30.06.2015 г. е, както следва: По Приоритетна ос 1 са одобрени 68 проекта, от които 34 са завършени, 6 прекратени и 28 - в процес на изпълнение. По Приоритетна ос 2 има 14 проекта, от които 8 готови, 2 спрени и 4, чието приключване предстои. По Приоритетна ос 3 са одобрени 43 проекта, от които 8 са изпълнени, по 34 се работи, а 1 е прекратен. Към днешна дата по ОП „Административен капацитет“ са инвестирани над 303,6 млн. лв. за подобряване на уменията на служителите, реформа в съдебната система и засилване на диалога с гражданския сектор. През 2015 г. са приключени над 350 проекта. Изплатените средства засега са 303 615 966 лв., или 89,2%, и са сертифицирани 277 649 915 лв., което представлява 81,6% от бюджета по ОПАК. Остават за приключване 270 договора за 137 млн. лв. В изпълнение са 76 - за 78 млн. лв. Като част от резултатите по програмата 242 администрации са въвели правила за мониторинг на обслужването, а над 100 използват и система за вътрешен електронен документооборот. По ОПАК е създаден и Порталът за обществени консултации към Министерския съвет (www.strategy.bg). Платформата служи за обсъждане на нормативни и стратегически документи от заинтересованите страни. За по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса по програмата са обучени 127 585 служители. От тях 55 908 са представители на местната администрация. Магистратите и съдебните служители, преминали курсове, са 13 830. В съдебната система е въведена централизирана система за управление на човешките ресурси, достъпна на www.hr.justice.bg и управлявана от Висшия съдебен съвет. В същото време се изгражда Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация, която ще обхване всички нива – централно, областно и общинско. Тя ще предоставя възможности за управление на кариерното израстване, конкурсите за назначение, мобилност и обучения.