Законът

Публикуваха за обсъждане наредби за енергийна ефективност на сградите

Свилена Гражданска На Портала за обществени консултации на Министерския съвет са качени за обсъждане проекти на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и на Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. Становища по тях могат да се подават до 27 ноември. Пълният текст на двата проектодокумента можете да намерите и във форума на в. „Строител” - https://vestnikstroitel.bg/phpbb/. Наредбата за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради е разработена на основание чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Наредбата регламентира условията и реда за издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики, както и за съответствие на инвестиционните проекти на постройки. Дава се възможност да се лицензират отделни части от здания, ако имат различно предназначение. Това е един от новите моменти, свързани с приетия наскоро ЗЕЕ. Във връзка с определените национални параметри на интегрирания показател „специфичен годишен разход на първична енергия” в kWh/m2, са разработени нови образци на сертификати за проектни енергийни характеристики на сгради. Въведени са класовете на енергопотребление с техните буквени и цифрови означения на минималните и максималните стойности на специфичния годишен разход на първична енергия. Сертификатът за проектни енергийни характеристики на нови обекти се издава по образец съгласно приложение №1 на наредбата и е със срок на валидност до 6 години. Този за здание в експлоатация се получава по образец съгласно приложение №3. Той е със срок на валидност до 10 години. За едно десетилетие е в сила, ако зданието е с клас на енергопотребление „А“ и „А + “ или постройките са въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., с клас на енергопотребление „В“ с приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на сградите, съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Шестгодишен е срокът, ако обектите са с Акт 16 след 2005 г. с клас „В“, но ако са от същата година и имат сертификати „С“, „D“, „E“, „F“ и „G“, е 48 месеца. До 7 години са в сила лицензите, ако зданията са в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и с клас „В“. Същият период е и за сгради, използвани преди 1 януари 1990 г., и с клас „С“. Пет години ще е срокът за постройки, изградени след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. с клас „С“. 36 месеца сертификатът ще е в сила, ако са построени в периода след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и с клас на енергопотребление „С“ по скалата на класовете на енергопотребление, без 15 приложени мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за задоволяване нуждите на зданията, съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Нов лиценз на здание в експлоатация се издава след извършване на строителни и монтажни работи, водещи до промяна на енергийните характеристики, реконструкция, основно обновяване или ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи или други. Това става обаче не по-рано от една пълна календарна година след приключване на дейностите, за която е наличен регистриран разход на енергия по видове горива и енергии, използвани в обекта. Другият проект е на Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, разработен на основание чл. 31, ал. 3 от ЗЕЕ. Документът регламентира единна методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на здания, както и параметри на скала на класовете на енергопотребление за различни по предназначение видове здания. Разработени са нови приложения за изчисляване на икономическата ефективност и ефикасност за жизнения цикъл на технически решения за съхранение на енергията в сгради и за количеството топлина от преобразуване на слънчевата енергия при загряване на вода за битови нужди. С проекта на наредбата се постига хармонизиране на изискванията с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС, на Делегиран регламент (ЕС) №244/2012 на Комисията от 2012 г. и на Регламент (ЕС) №305/2011 относно техническите спецификации и националните приложения за строителни продукти, както и с приложимите стандарти.