Анализи

Възможности за повишаване на енергийната ефективност в Горна Оряховица – градоустройствени подходи

Докторант Ваня Манева, УАСГ Енергийната ефективност в градоустройството е част от принципите за устойчивото градско развитие, заложено в политиките на Европейския съюз (ЕС). Изследвани са начините на въздействие върху природо-географските и антропогенните характеристики на градската среда чрез градоустройствено планиране с оглед постигане на благоприятен микроклимат и прилагане на напреднали ВЕИ технологии в Горна Оряховица. Основен документ на ЕС по отношение на енергийна ефективност (ЕЕ) са „Целите 20/20/20” на ЕС, състоящи се в намаляване на енергийното потребление, намаляване на вредните СО2 емисии и повишаване на ползването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за производство на енергия. За установяване на начините за постигане на ЕЕ в селищен мащаб е необходимо да се проследят енергийните потоци. В този ред на мисли, енергията може да се разглежда като въплътена (енергията, необходима за добива, производството и транспорта на материалите, изграждащи урбанизираните територии), оперативна (енергията, необходима за поддържане на жизнен комфорт – отопление, охлаждане, осветление), произведена от ВЕИ и транспортна (за извършване на превоз на хора и ресурси с оглед адекватно функциониране на градовете). Подходи Финансиране по оперативни програми Енергийна ефективност в градоустройствен план следва да се търси в проектите, свързани с някои от поставените цели за градско развитие, които са подобряване на условията за живот, инфраструктурата (техническа, транспортна), екологично състояние. Относно социалния аспект на устойчивото развитие и в конкретния случай на ЕЕ партньорството между заинтересовани страни също е важен подход. Организиране на дейности по проучване на пазари Необходимо е извършване на дейности по изследване на ресурсните потенциали с оглед определяне на подходящите материали и технологии за приложение в района. Повишаване на информираността по енергийна ефективност Град Горна Оряховица е член на „Екоенергия” – сдружение на общините в България, развиващо дейности в сферата на ЕЕ като обучаване на локални експерти и участие в международни и национални проекти. Насърчаване на ползване на материали с местен произход Съществува твърдение, че в общината има ресурс за добив на строителни материали, но то следва да се докаже. Може да се извърши геоложко проучване за находища на инертни материали, да се проверят възможности за ползване на дървен материал. Изследване на съществуващите жилищни структури в енергиен план Според ПУП градът е разпределен на жилищни територии, условно наречени на географските посоки. Жилищното застрояване включва: жилищни комплекси, улично-квартална структура с апартаментни сгради (средноетажни) и УПИ със свободно или свързано застрояване (фиг. 1). За всеки тип урбанистичен модел могат да се изследват възможности­те за оптимизиране на въплътената, оперативната, транспортната енергия и енергията, генерирана от ВЕИ. За повишаване на енергийната им ефективност е подходящо: създаване на общност със смесени функции на териториите чрез ползване на партерни етажи за обществено обслужване, места за работа; благоустрояване на междублоковите пространства, което да включва озеленяване, подпомагащо естествената вентилация; подбиране на подходящи цветове на постилащите повърхности за намаляване на ефекта градски топлинен остров. В жилищните територии има немалко територии – общинска собственост, използвани за гариране и паркиране. Създаването на многоетажни паркинги в периферните части на жилищните зони ще освободи територията за развиване на обекти на обществено обслужване, отдих, спорт. Административни подходи  Реализиране на публично-частни партньорства между общината и заинтересовани лица.  Адаптиране на техническата инфраструктура към прилагането на съвременни технологии (термопомпи, биогорива).  Създаване на транспортни режими, предполагащи ползване на обществен транспорт на биогорива или електричество.  Режим на градското осветление – процентно намаляване на осветлението в часовете на неактивна градска активност на населението. Нормативни подходи  Планиране на отделните жилищни територии според локалните физикогеографски специфики.  Създаване на наредба за определяне на условията за участие на населението в енергийното управление на жилищната територия, която оби­тава. Градоустройствени мероприятия Летният период в Горна Оряховица се характеризира с високи температури и задух (1). Зелената система, заложена в ОУП, може да бъде доразвита в изготвяне на ПУП. Целта е прилагане на пасивни енергийно ефективни методи за постигане на по-добри микроклиматични характеристики в селищен мащаб. Необходимо е установяване на климатичните специфики, продиктувани от разликата в надморската височина и влиянието на Арбанашкото плато и река Янтра. Енергоефективните ландшафтни стратегии се определят спрямо климатичните условия. С цел установяване на климатичните тенденции климатолозите имат нужда от сравняване на данни от метеорологична станция извън града и метеорологична станция в централната му част. Извънградската станция е налична и действаща с местоположение летище Горна Оряховица. Възможно решение е да се поставят измервателни метеорологични уреди на характерни места в града и да се проследят резултатите за период от 10 години. Изследване на феномена градски топлинен остров Разстоянието между Горна Оряховица и Лясковец е по-малко от 2 км, считано от граница до граница. По тази причина изследването за градски топлинен остров ще включва двата града – при тази дистанция двете населени места си влияят. За провеждане на естествена вентилация през лятото ще допринесе оформянето на зелени коридори от реката и Арбанашкото плато по направления към центъра на града и развитието на зелената система в междублоковите пространства на жилищните територии с комплексно застрояване (кв. „Пролет“). Определянето на подходящите места за разполагане на дървесните и храстовите видове в имотите ще спомогне за постигането на контрол и баланс на слънчевата радиация и влиянието на вятъра. Горна Оряховица се характеризира със студени ветрове от северозапад. Това предполага разполагане на иглолистна и храстова растителност и/или моделиране на терена за осигуряване на ветрозащита и защита от навяване на сняг. Освен ландшафтните стратегии подборът на подходящи материали за постилаща повърхност е определящ за намаляване на ефекта градски топлинен остров. Това предполага: максимално озеленени хоризонтални площи чрез замяна на бетоновите и асфалтовите настилки на паркингите с озеленени, замяна на част от настилката на тротоарите с тревно покритие; използване на светлооцветени настилки и покриви; влагане, доколкото е възможно, на светли агрегати в горния износващ слой на пътищата при реконструкция; осигуряване на засенчване на настилката на пътищата с широколистни дървета по протежението им. Пътнотранспортни комуникации Липсват развита единна пешеходна и велосипедна мрежа. Изграждането им ще спомогне за намаляване на моторизираното движение и респективно за намаляване на вредните СО2 емисии и ползването на изкопаеми горива. Възможно е прекарване на пешеходна и велосипедна мрежа в града (фиг. 2) по протежение на главната улична мрежа, в междублоковите пространства на жилищните територии с комплексно застрояване (кв. „Пролет“), в парковете и градините, както и по протежението на изходящите пътища към съседни селища. Смесено ползване на жилищните територии По-голямата част от общественото обслужване се намира в центъра на града. Изключение правят търговски обекти за хранителни стоки и стоки за бита. За скъсяване на дистанциите между зоните обитаване – обслужване – труд – отдих е добре да се използват възможности за интегриране на допълнителни функции в съществуващите жилищни територии. Зони за отдих и спорт има в почти всяка жилищна територия. За южната жилищна зона може да се реконструира спортната площадка, която е в непосредствена близост до Градската градина. В западната зона се намират парк „Детски кът” и стадион, които могат да се ползват от жителите. В кв. „Пролет” има обширна зелена територия, която на 50% е изградена като парк. На изток се намира парк „Никола Петров”, който търпи реконструкция. Промишлените територии (фиг. 3) съставляват голям процент от територията на града. Част от тях могат да се обновят, като се преосмислят функциите им и се внесе значителна зеленина. Приложими подходи за локално производство на енергия Жителите на Горна Оряховица се отопляват основно на ток и на дърва. Токът е скъпо средство за отопление. Дървата са екологично чист материал, но допринасят чрез горенето за замърсяване на въздуха с ФПЧ10 и СО2. Предложенията за използване на природните ресурси с оглед постигане на ЕЕ в градоустройствен аспект са въз основа на данни от Програмата на община Горна Оряховица за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 – 2015 г. (3), според която:  Слънцето е оценено като най-подходящ ВЕИ. Програмата предвижда изграждане на система за гореща битова вода от слънчеви колектори на публични обекти. Общината не разполага с достатъчно прецизни данни за слънчевата радиация.  Възможностите за ползване на вятърна енергия се изразяват чрез малки ветрови централи на сградно ниво и ползване на вятъра за естествена вентилация през лятото (общината попада в зона А – с най-нисък потенциал).  Биомасата е определена като възможност за енергия от ВЕИ под формата на дърва за горене. Отпадъците от дървопреработка и дърводобив не се считат за достатъчен ресурс за производство на пелети.  Тенденцията е замяна ползването на дърва за отопление с природен газ. Частично е изградена газопреносната мрежа (43 422 км).  Производство на биогаз от оборска тор се счита за рентабилно. За постигане на ефективна схема за ползване на ВЕИ технологии като първа стъпка е необходимо установяване на потенциалите на общината в тази сфера. Ефективно е създаването на комбинация от взаимно свързани технологии, отчитащи детайлно енергийните потоци на жилищните територии. В програмата на общината за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и биогорива не е отчетена възможността за ползване на органични отпадъци, което авторът намира за целесъобразна. При отопление с децентрализирани когенерационни системи с по-къси топлопреносни мрежи се намалява загубата на енергия при топлопренос. За приложението на напреднали технологии я от съществено значение е модернизирането на техническата инфраструктура, за да се създадат възможности за внедряване на smart системи, управляващи оперативната енергия в града. Транспорт Градският транспорт в града и връзката му със съседните селища е чрез автобуси. Въпреки че достъпът на Горна Оряховица до Велико Търново е по-близък през Арбанаси, общественият транспорт е прокаран през Лясковец. Пътят през Арбанаси е забранен заради риск от свлачища. Създаване на енергийно ефективна транспортна система и намаляването на вредните емисии е възможно чрез адаптиране (замяна) на автобусите към биогорива, както и използване на електромобили като вид обществен транспорт, с които е възможна връзката Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново. Управление на отпадъците Общинската програма за управление на отпадъците 2011 – 2015 г. – EuropaAID/124485/D/SV/BG (4), предвижда битово компостиране на индивидуален принцип – всеки собственик си компостира отпадъците в имота. Целесъобразно е внедряването на комбинирани системи за производство на отопление и електричество от органичните отпадъци, като по този начин ще се намали консумацията на енергия от изкопаеми източници, ще се развие система за ползване на възобновяема енергия (органичните отпадъци от бита и от поддръжката на зелената система на града) и ще се оползотворява количес­твото отпадъци. Заключение За постигане на енергийна ефективност в контекста на устойчиво градско развитие е от съществено значение прилагането на холистичен подход на планиране. В резултат на приложените мерки се очаква намаляване на потреблението на енергия, определяне на ефективни организационни дейности по енергийна ефективност в градоустройствен аспект, намаляване на вредните ефекти от енергийното потребление. ЛИТЕРАТУРА 1. Климатът на България. С.: 1991, БАН, НИМХ. 2. НЦТРЖП, ОУП на гр. Горна Оряховица. 3. Община Горна Оряховица. Програма на община Горна Оряховица за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 – 2013 година. 4. Община Горна Оряховица. EuropeAid/124485/D/SV/B. Актуализация на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на община Горна Оряховица за периода 2011 – 2015 г.