Новини

Проведе се среща между представители на КСБ и на енергийния регулатор за Североизточна България

варна Двустранна среща между енергийния регулатор за Североизточна България и КСБ се проведе в сградата на ЕНЕРГО-ПРО Варна. Тя е резултат от действията на ръководството на Камарата и Областното й представителство в морския град по отношение партнирането на строителните фирми при разрешаване на проблемни въпроси в професионалната им дейност. В срещата участваха изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков, председателят на ОП на КСБ – Варна, инж. Христо Димитров, зам.-кметът по строителство на общината инж. Христо Иванов, както и водещи специалисти от местната администрация и Областното представителство на Камарата. В разговорите от страна на ЕНЕРГО-ПРО се включиха представители на ръководството на регулатора. Настоящата среща предхождаха две други. Още през 2013 г. беше положено началото на взаимно полезни работни контакти между ЕНЕРГО-ПРО-Варна ЕООД и Областния съвет при ОП на КСБ - Варна. Целта им беше да се ускори разглеждането и разрешаването на проблеми в административния и строителния процес, касаещи двете страни. Беше установен технологичен ред за входиране в ЕНЕРГО-ПРО на проблемните въпроси от строителните фирми. За целта конкретните приобектови въпроси трябваше да бъдат поставени от строителя точно, ясно, в комплект с необходимите доказателствени документи и изпратени в ОП на КСБ - Варна. А от своя страна Областното представителство да ги изпраща на енергийния регулатор. По другите обобщени проблемни теми двете страни се разбраха да продължат да работят, като беше уговорена нова среща в същия формат през януари 2014. След тези договорености Областния съвет считаше, че се явява в качеството си на полезен партньор, от една страна, на строителните фирми, от друга, на регулатора. Следващата среща обаче се отлагаше от ЕНЕРГО-ПРО във времето. Поставяните въпроси оставаха нерешени и работата в строителния сектор се затрудняваше. Затова Областният съвет обобщи и постави проблемните въпроси на строителите писмено:

 1. Няма лице за контакт от страна на ЕНЕРГО-ПРО-Варна, с което да се обсъждат конкретните проблеми на инвеститорите и което да е в течение на процедурите по изпълнение на договорите и да съдейства за решаването на тези трудности.
 2. Сроковете за извършване на различните процедури - от съгласуването на визата за проектиране с ЕНЕРГО-ПРО-Варна до присъединяването към мрежата и монтирането и пломбирането на електромерите, са неопределени.
 • Някои процедури имат определен 30-дневен срок, като например:
 • „Искане за проучване за присъединяване“;
 • „Получаване на предварителен договор или становище“;
 • Услугите, предлагани от ЕНЕРГО-ПРО-Варна.
 • Масово и най-често тези срокове не се спазват, което създава много големи неудобства на инвеститорите.
 • Сроковете за сключване на договори за присъединяване обаче и изпълнението на тези договори от страна на ЕНЕРГО-ПРО-Варна са съвсем относителни и се проточват средно от 1 до 3 години. По този начин всяка новопостроена сграда най-често чака ел. захранване повече от една година, а това са огромни загуби за инвеститорите.
 • На финала на целия процес, когато сградата е присъединена към мрежата и има разрешение за ползване, срокът за монтаж и пломбиране на електромерите на отделните абонати отново е неопределен - от 1 до 3 месеца.
 1. Срокът за временните ел. захранвания също е неопределен и варира от 1 до 3 месеца. За обекти с издадено разрешение за строеж това също е недопустимо, защото спира и забавя работата на строителите.
 2. Плащането на постоянната компонента трябва да става не в началото на обекта, а при готовност на изпълнителя ЕНЕРГО-ПРО-Варна да изпълни постоянното захранване. Тоест трябва да има издадено разрешение за строеж на съораженията за присъединяване - линии Н.Н. и В.Н., трафопост и т.н. В случая строителят плаща 2 - 3 години авансово постоянната компонента, което не е коректно.
 3. Договорите за присъединяване, които ЕНЕРГО-ПРО-Варна предлага на клиентите си, са само в негов интерес. Не могат инвеститорите и строителите да променят клаузи в тях, в договорите няма фиксирани крайни срокове и каквото и забавяне да се получи, е за сметка на инвеститорите и строителите. По този начин закъсненията в захранванията на готови сгради са от 1 до 2 години.
 4. Не се допуска клиентите сами да си изпълняват обектите, макар че официално това не е забранено. В същото време ЕНЕРГО-ПРО-Варна няма създадена организация да намали тези недопустимо дълги срокове.
 5. Не е ясен принципът, респективно задължението на ЕНЕРГО-ПРО-Варна за изкупуване на съоръжения - трафопостове, кабелни захранвания, външни ел. касети и др., изградени от строителни фирми и инвеститори.
Следващата среща се състоя през октомври 2014 г. в нов формат на представителство от страна на ЕНЕРГО-ПРО-Варна – с двама управители, от което стана ясно, че е имало вътрешни промени, които са наложили забавянето. Проблемните въпроси на строителите оставаха нерешени в по-голямата си част. Тогава ръководството на КСБ в лицето на изп. директор и председателя на ОП във Варна инициираха настоящата среща с регулатора. На нея се стигна до важна за строителите договореност – ЕНЕРГО-ПРО ще разработи система, чрез която да имат възможност да се информират за временния статус на преписките си, входирани в ЕНЕРГО-ПРО-Варна. Регулаторът ще предостави на КСБ случаи с квалификация „лоши практики” на строителните фирми, които Камарата ще оповести. В заключение двете страни се солидаризираха, че е постигната взаимно ползотворна договореност и че предстоят нови още по-конструктивни срещи.