Новини

Василева обсъди с представители на ЕК нови мерки за чистотата на въздуха

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна с Томас Верхее, началник на отдел „Въздух“ в дирекция „Качество на живот, вода и въздух“ в ЕК. Обсъдени бяха въпроси, свързани с мерките за подобряване качеството на въздуха на национално и европейско ниво. Подробно бе разгледан проекта на директива, предложен от Европейския парламент и Съвета на ЕС, за намаляване на националните тавани на емисиите на замърсители на въздуха до 2030 г. Министър Василева подкрепя усилията на ЕК за приемане на пакета „Въздух”, но смята, че заложените за България тавани в този проект, са високи и ще се отразят негативно върху икономиката и бита на населението. Реализацията на амбициозните цели  и изисквания у нас ще бъде свързана с изразходването на значителни средства, което ще забави икономическото развитие на страната и ще подложи на изпитание отделни стопански субекти. Министър Василева запозна участниците в срещата с мерките, предприети от МОСВ за подобряване на качеството на атмосферния въздух у нас. Тя представи ключовите промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които ще улеснят общините в избора и прилагането на мерки,  и ще създадат допълнителни възможности за контрол от страна на националните власти върху изпълнението на общинските програми за качество на въздуха. Министър Ивелина Василева подчерта, че в ОП „Околна среда 2014-2020“ е създадена нова ОС 5, чрез която ще бъдат финансирани дейности за намаляване на емисиите на фини прахови частици от двата основни източника на замърсяване – битовото отопление и транспорта.