Новини

В МОСВ се процедират плановете за управление на НП „Пирин“ и ПП „Витоша“, на НП „Рила“ още не е внесен

Министерството на околната среда и водите придава изключително значение на плановете за управление на защитените територии, като отчита значението им за обезпечаване на ефективното управление и опазване на биологичното разнообразие в тях. Това се казва в съобщение от ведомството.  Плановете се разработват в изпълнение на всички нормативни документи на специализираното българско законодателство, както и в изпълнение на международни спогодби, по които България е страна. За да бъдат изработени при пълна прозрачност, по процедура плановете на националните и природните паркове се подлагат на обществени обсъждания. На тях всички заинтересовани могат да изразят становища, препоръки и бележки. Изпълнителят на плана преценява кои да вземе предвид и да ги отрази в проекта. След като планът бъде внесен в МОСВ, заинтересованите, чиито бележки не са били отразени, могат да поискат от министерството да задължи изпълнителя да ги отрази. Плановете на национален парк „Пирин“ и природен парк „Витоша“ са точно на такъв етап в МОСВ. Планът на НП „Пирин“ е с общ обем около 9000 страници. Внесени са 17 писмени възражения за неотразени бележки като общият им обем е над 500 страници. МОСВ следва да се произнесе по целесъобразността на  неотразените бележки и да уведоми както вносителите им, така и изпълнителя. Предвид естеството на някои от възраженията и предложенията, МОСВ е възложило изготвянето на експертни оценки и на учени от БАН.  Освен за неотразени бележки, МОСВ трябва да се произнесе и дали в плана са допуснати пропуски от процедурен характер, в съдържанието спрямо утвърденото задание, предвидени режими и/или дейности в нарушение на нормативната уредба. Въпреки големия обем на представената документация, експертите на министерството полагат усилия да са готови със становища в най-кратки срокове. След като изпълнителят отрази забележките на МОСВ, трябва да внесе плана на НП „Пирин“ отново в министерството. След това той ще бъде обсъден на заседание на Висшия експертен екологичен съвет. При положително решение на съвета, планът се внася от министъра за приемане от Министерския съвет. Процедурата за плана на ПП „Витоша“ е идентична. Общият обем на внесената документация е около 6000 страници. Внесени са 28 писмени възражения за неотразени  бележки и препоръки с общ обем над 300 страници. Планът за управление на Национален парк „Рила“ още не е внесен в МОСВ и би следвало да постъпи до 18 декември 2015 г. Министерството съблюдава последователността на процедурите, разписани в Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.