Новини

Инж. Валентин Христов: Изграждането на речната информационна система беше съпътствано от доста перипетии

Мартин Славчев Инж. Христов, какви са основните дейности, които извършва системата БУЛРИС и как се развива тя след нейното официално активиране? Системата за речни информационни услуги стартира на 3 януари 2014 г. Тогава завърши първата фаза на проекта. Бяха изградени 16 обекта по поречието на р. Дунав, временният административен център и резервиращият РИС център във Варна. Основните системи, които започнаха да функционират, са VTT (визуализация на корабния трафик), релейната преносна система, УКВ радиовръзка, автоматичната идентификационна система, мрежовата свързаност на обектите, телефонна и охранителни подсистеми. Втората фаза на проекта приключи в срок. Всички лотове бяха завършени и на 10 септември т.г. премиерът Бойко Борисов даде официалния старт на цялата РИС система. Освен сградата, която беше открита на 18 декември 2014 г., във втората фаза изградихме система за радарно наблюдение, включваща постовете на Гранична полиция по поречието на реката и възможността да бъдат централизирано управлявани от Русе. Направена беше и система за видео наблюдение с термовизионни камери, разположени в 9 обекта по реката. В началото на тази година беше пуснат на вода и моторен кораб БУЛРИС. Корабът е оборудван с хидроакустичен многолъчев ехолот, който позволява за кратко да бъде обследвано речното дъно на дадено пристанище. Изготвя се 3D модел, който с помощта на специализиран софтуер изработва карта на измерената площ, на която са нанесени дълбочините, наличието на седименти по речното дъно, наноси и предмети. За краткото време, откакто системата е в експлоатация, екипажът е извършил промери на всички български пристанища за 2015 г. Разкажете как протече изграждането на съоръженията, свързани с про­екта. Като всяко мащабно съоръжение изграждането на речната информационна система (РИС) не беше от лесните и беше съпътствано от доста перипетии. Тук е мястото обаче да благодаря за мобилизацията и професионализма както на екипите от изпълнители, така и на колегите от звеното за управление и изпълнение на проекта от страна на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ). Налагаше се да се работи едновременно в няколко посоки – настройката и мобилизацията на всички беше на ниво и това е една от основните предпоставки да приключим всички фази, лотове и проекта като цяло в срок. Изключително мащабен проект и като техническо изпълнение, и като териториално покритие, и не на последно място – като финансово изражение. Какви услуги осигурява СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав”? Предоставянето на речни информационни услуги в реално време е важно условие за намаляване на рисковете при преминаване на плавателни съдове през критични участъци по р. Дунав и по този начин – покачване нивото на безопасност за корабоплаването. Системата създава условия и за повишаване на ефективността на превозите по вътрешните водни пътища. БУЛРИС е важен елемент от комплекса от мерки за контрол и предотвратяване на замърсяванията по най-голямата европейска река. Предоставяните услуги са: АИС данни, радарна картина и видео наблюдение с опция за термокартина; актуални данни за фарватера (водния път) – вътрешни електронни навигационни карти, интернет приложения за известия до корабните водачи, радарни системи по маршрута, планиране на плаванията; информация за действащото законодателство – режим на корабоплаване на територията на всяка от страните; опасности по водния път/сигнали за бедствия; информация за транспорт и логистика – дата на пристигане, вид на товар, свободни обеми на плавателното средство и пр.; трафик контрол – гарантира безопасност и сигурност на плаването и доставките; осигурява електронни доклади от корабите, наблюдение и проследяване на корабите, автоматично разпознаване (AIS). От всичко казано дотук най-важното е, че предоставяната информация е в реално време и е безплатна за ползвателите на системата. А те към този момент са вече около 200 – частни лица, институции, фирми и др. Какви допълнителни строително-монтажни работи Ви предстоят? Не предвиждаме конкретни СМР. Преди всичко насочваме вниманието си към разширяване обхвата на услугите на речната информационна система (РИС) в следните насоки: следене на екологичния баланс на българския участък на р. Дунав, надграждане и оптимизация на досегашните системи, въвеждане на електронен документооборот за реката, разработване на мобилни приложения за визуализация на корабния трафик и електронните доклади от капитаните на кораби. Какви са основните трудности, с които се сблъсквате? Съоръженията като елементи от изградения проект се третират като строителство и попадат под изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). В много от случаите се касае за монтаж на елемент върху съществуващо съоръжение или сграда. Съгласно изискванията на ЗУТ, това съоръжение е необходимо да е законосъобразно, а именно да е изградено с разрешение за строеж, разрешение за ползване или други документи, доказващи законосъобразността, т.е. налични строителни книжа, които в повечето случаи не са запазени. За монтаж на съоръженията се издава разрешение за строеж по общия ред, за което се изискват скици на имотите, инвестиционни проекти по съответните части, съгласувани с отговорните инстанции и експлоатационни дружества (електрораз­пределително, ВиК, НИПК и др.). Това изисква технологично време, различно за всяка институция, и не е съобразено с мащабността на предстоящите СМР. Съоръженията, които се монтират и са с възможност за демонтаж, нямат облекчен режим. За реализиране на СМР за нашите съоръжения се издава разрешение за строеж, в което по ЗУТ се определя категория на обекта III – категорията на съществуващото съоръжение. Това предпоставя и разрешителния режим на съоръженията – разрешение за строеж и приемане на обектите с държавна приемателна комисия и получаване разрешение за ползване. Когато обектите попадат в различни общини, изискванията на гл. архитекти са различни, защото не е типизирано издаването на разрешение за строеж за този вид съоръжение. Това води до различни тълкувания за категорията на обекта по ЗУТ (6 категории) с различни изисквания и различни процедури. Според Вас как трябва да бъде изменена нормативната база, за да не се създават предпоставки за бюрократични забавяния? Да се обособи раздел за монтаж на съоръжения (радиорелейни антени, радари, камери и др.), които са предмет на информационната система, с облекчена процедура и по-лек разрешителен режим при издаване на съответните документи. Подобно на чл. 147, ал. 1, да се определят видовете съоръжения при издаване на разрешението за строеж. В случаите само на монтаж на съоръжение от информационната система да се издава разрешение за монтаж след издадени становища. Това ще облекчи разрешителния режим и ще намали бюрокрацията. Да отпаднат строителният надзор, държавните приемателни комисии и разрешението за ползване. Да се сведе до минимум възможността за тълкуване на категорията на обекта. Да се прецизира необходимостта от съгласуване по инстанциите, както и попълванията на тези съоръжения в кадастър. Да се ревизира необходимостта от разрешителни за вече построени, съществуващи и действащи съоръжения.