Новини

Общината влиза и в инициативата „Световни градове“

Община Бургас е избрана да участва в диалог с представители на местната власт от Япония в рамките на проекта „Световни градове". Нейни партньори в инициативата са Рига (Латвия), Лайпциг (Германия) и Векшьо (Швеция). Тя е финансирана от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика" на Европейската комисия с подкрепата на организацията „Местни власти за устойчиво развитие" - ICLEI. „Световни градове" включва като основен компонент междуобщинския обмен на опит за улесняване на диалога между градовете в Европейския съюз и специфични партниращи страни. Целта му е да прилага в международен мащаб принципите на сътрудничество, които изграждат регионалната политика на ЕС. ICLEI координира обмена на политики за градско развитие между ЕС - Канада и ЕС - Япония. На втора работна среща, която се проведе от 23 до 27 ноември в Лайпциг, е обсъждано компактното градско развитие в светлината на застаряващо и намаляващо население и екологията. Първата тема разглежда ролята на градовете за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие, преструктуриране на публичните транспортни мрежи, концентриране на градските функции във вторичните общински центрове. В контекста на борбата с глобалните климатични промени е подбрана втората тема на диалога, а именно тази за нисковъглеродното развитие. Тя се отнася до стратегии, които подпомагат икономическия растеж и нарастването на градската територия по начини, които подкрепят намаляването на въглеродните емисии.