Новини

Варна влага 120 млн. лв. в градска инфраструктура

Търси три фирми, с които да сключи 4-годишни договори

120 млн. лв. планира да вложи в пътища община Варна за следващите 4 години. Вече е обявена обществена поръчка с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Варна“. Ще бъдат изградени 217 хил. кв. м нова улична мрежа, ще бъде подменена 143 хил. кв. м асфалтова настилка, ще бъдат изградени 29 700 кв. м паркови алеи и 12 500 кв. м нови тротоари. Посочените количества са приблизителни и са изчислени на база изпълнявани дейности през предходните 12 месеца. Инфраструктурните елементи, които ще се ремонтират, са мостове, пасарелки, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези. Средствата са предвидени и за тротоарите и алейната мрежа в парковете. От кметството уточняват, че изпълнението на поръчката ще стане след сключване на рамково споразумение с трима оператори. Към тях са поставени минимални изисквания. За срока на действие на рамковото споразумение фирмите трябва да разполагат със следната техника: 3 пътни фрези, 3 автогутронатора, 3 асфалтополагащи машини, два валяка - до 2,5 т и от 2,5 до 10 т, 3 автогрейдера, 3 челни товарача, 3 автоцистерни, 3 моторни фугорезачки за асфалт и бетон, 9 самосвала, 3 бордови камиона, 3 моторни метли (духалка), 3 моторни виброплочи, 3 компресора за сгъстен въздух, 3 моторни/пневматични къртача, 3 колесни багера и влекач с ремарке за превоз на техника. От участниците се очаква да имат на разположение акредитирана лаборатория за извършване на задължителните изпитвания на строителни материали и продукти, както и да разполагат със собствена и/или наета асфалтова база или договор за доставка на асфалтови смеси. При оценяването на кандидатите най-голяма тежест - 35 т., ще има показателят „Максимални единични цени за видове работи". С тежест по 20 т. са показателите „Оценка на риска при изпълнението на СМР" и „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите и туристите на Варна". Офертите ще бъдат отворени на 8 януари 2016 г.